Re­ge­rin­gen vil ha­e­ve skat­ten

Re­ge­rin­gen vil fyl­de hul­let ef­ter grøn afgift med ha­e­vet bund­skat

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Ven­stre-re­ge­rin­gen vil ha­e­ve bund­skat­ten og be­ska­e­re dan­sker­nes per­son­fradrag fra 2017 til 2021 for at fi­nan­si­e­re af­skaf­fel­sen af PSO-af­gif­ten, er­fa­rer fle­re me­di­er. Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) be­kra­ef­ter op­lys­nin­ger­ne over for Ritzau. Men han un­der­stre­ger, at re­ge­rin­gen ar­bej­der for at gø­re reg­nin­gen til skat­te­bor­ger­ne så lil­le som mu­ligt.

»Op­ga­ven er, at fra 1. ja­nu­ar er PSO-sy­ste­met un­der­kendt. Det er en tvun­gen op­ga­ve, som vi har ar­vet fra den tid­li­ge­re re­ge­ring. Vi un­der­sø­ger i øje­blik­ket, hvor­dan vi kan bil­lig­gø­re den reg­ning, som skal be­ta­les,« si­ger Hjort.

PSO-af­gif­ten be­ta­les i dag over el­reg­nin­gen af bor­ge­re og virk­som­he­der og fi­nan­si­e­rer den grøn­ne om­stil­ling. Vil be­ska­e­re per­son­fradra­get Men EU-Kom­mis­sio­nen har un­der­kendt den som trak­tat­stri­dig, for­di den og­så bli­ver på­lagt uden­land­ske sel­ska­ber, som ik­ke ny­der godt af støt­ten til grøn om­stil­ling i Danmark.

Iføl­ge Ber­ling­s­ke pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gen i går en fi­nan­si­e­rings­mo­del for Fol­ke­tin­gets par­ti­er.

Bund­skat­ten ha­e­ves lø­ben­de fra 2017 til 2021, så den til sidst vil va­e­re ha­e­vet med 0,31 pro­cent­po­int.

Sam­ti­dig vil re­ge­rin­gen i sam­me pe­ri­o­de lø­ben­de be­ska­e­re dan­sker­nes så­kald­te per­son­fradrag, så det til sidst vil va­e­re 1.100 kro­ner min­dre om året. Hvor­dan har du det med at fo­re­slå at ha­e­ve skat­ten på ar­bej­de?

»Vi sid­der med en bun­den op­ga­ve. Og for den en­kel­te for­bru­ger kom­mer det ud på et,« si­ger Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Af­skaf­fel­sen af PSO-af­gif­ten ef­ter­la­der et hul i statskas­sen på op mod 70 mia. kr. over de na­e­ste ti år.

Re­ge­rin­gen har fo­re­slå­et en grad­vis af­skaf­fel­se af PSO-af­gif­ten fra 2017 til 2021 og har ind­til vi­de­re fun­det cir­ka en sy­ven­de­del af pen­ge­ne. Har he­le ti­den lig­get i kor­te­ne Det har he­le ti­den lig­get i kor­te­ne, at en stig­ning i bund­skat­ten kun­ne kom­me på ta­le.

Men da er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) og ener­gi­og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt (V) pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens of­fi­ci­el­le ud­spil, var der in­gen bud på fi­nan­si­e­ring.

Selv­om Ven­stre gik til valg på, at det bed­re skul­le kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, så er al­ter­na­ti­vet til en stig­ning i bund­skat­ten end­nu va­er­re end en skat­testig­ning, må man for­stå på Hjort.

»Det vil­le be­ty­de, at hvis ty­ske vind­møl­le­pro­du­cen­ter sa­el­ger strøm i Danmark, skul­le vi be­ta­le støt­te til ty­ske vind­møl­le­pro­du­cen­ter. Det er re­ge­rin­gen mil­dest talt skep­tisk over­for,« si­ger han.

FO­TO: SØ­REN BIDSTRUP

»Op­ga­ven er, at fra 1. ja­nu­ar er PSO-sy­ste­met un­der­kendt. Det er en tvun­gen op­ga­ve, som vi har ar­vet fra den tid­li­ge­re re­ge­ring. Vi un­der­sø­ger i øje­blik­ket, hvor­dan vi kan bil­lig­gø­re den reg­ning, som skal be­ta­les,« si­ger fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.