Til­talt: Lod far se sit barn bli­ve født

BT - - NYHEDER -

hav­de op­lyst ar­re­sten om, at man kun­ne rin­ge til mig, hvis føds­len gik i gang – jeg bor kun tre mi­nut­ter fra ar­re­sten. Og da føds­len var i gang, fil­me­de en af mo­de­rens ve­nin­der ef­ter af­ta­le den sid­ste del af føds­len, som fa­de­ren så kun­ne se via min mo­bil­te­le­fon,« si­ger Lin­da Som­mer. ’Et fat­tigt sam­fund’ »Det er da et fat­tigt sam­fund, hvis man ik­ke kan navi­ge­re med lidt sund for­nuft og men­ne­ske­lig­hed,« til­fø­jer hun.

Straf­fesa­gen mod den kon­ser­va­ti­ve by­rå­dspo­li­ti­ker er net­op ble­vet be­ram­met på rets­li­sten for Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor Lin­da Som­mer ef­ter pla­nen skal for en doms­mands­ret tirs­dag 7. ju­ni.

»Jeg kan be­kra­ef­te, at sa­gen har sam­men­ha­eng med hen­des job hos po­li­ti­et. Det er og­så der­for, at hun har spurgt mig om at va­e­re ad­vo­kat, da jeg er Po­li­ti­for­bun­dets nor­ma­le ad­vo­kat. Jeg har først få­et sa­gen for et par da­ge si­den og har end­nu ik­ke få­et sat mig na­er­me­re ind i den, men det jeg kan si­ge er, at den har med vi­de­re­gi­vel­se af for­tro­li­ge op­lys­nin­ger at gø­re,« op­ly­ser hen­des ad­vo­kat Tor­ben Koch til BT.

Lin­da Som­mer na­eg­ter sig skyl­dig i til­ta­len, som er ble­vet rejst af Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn.

Ud­over at va­e­re mor til to og ru­ti­ne­ret ef­ter­for­sker hos Sydsja­el­lands og Ny­kø­bing-Falsters Po­li­ti sid­der hun som pri­vat­per­son og­så i ho­ved­be­sty­rel­sen for Red Bar­net. I Lol­land Kom­mu­ne er hun som lo­kal­po­li­ti­ker for­mand for kom­mu­nens Børn og Un­ge-ud­valg, li­ge­som hun er kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat.

Det var ons­dag af­ten ik­ke mu­ligt for BT at få en kom­men­tar til sa­gen fra le­del­sen i Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti. Det er da et fat­tigt sam­fund, hvis man ik­ke kan navi­ge­re med lidt sund for­nuft og men­ne­ske­lig­hed Lin­da Som­mer, ef­ter­for­sker og by­rå­dspo­li­ti­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.