Nødråb fra re­gio­ner: Stor ri­si­ko for a-

BT - - NYHEDER -

PENGEMANGEL Frem­over ri­si­ke­rer du, at det er dit po­st­num­mer, som af­gør, hvor god – el­ler dår­lig – en be­hand­ling du får, når du bli­ver syg og må ind­la­eg­ges på ho­spi­tal. Så­dan ly­der i al fald skra­eks­ce­na­ri­et fra Dan­ske Re­gio­ner. De ba­se­rer de­res frygt på den sta­er­kt ram­po­ne­re­de byg­nings­mas­se, som en stor del af de nu­va­e­ren­de sy­ge­hu­se ud­gør.

I dag mø­des re­gio­ner­ne med fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) for at ta­ge hul på for­hand­lin­ger­ne om sy­ge­hu­se­nes øko­no­mi for de kom­men­de år.

Jens Sten­ba­ek (V), der er re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Sja­el­land og na­est­for­mand forta­el­ler:

»Der er et me­get stort ved­li­ge­hol­del­ses-ef­ter­sla­eb på den ek­si­ste­ren­de byg­nings­mas­se, der ty­pisk er fra 1960er­ne og 70er­ne. Som det er nu, ra­ek­ker bud­get­ter­ne ik­ke en­gang til at hol­de ta­ge­ne og vin­du­er­ne ta­et­te. Ud­over det er der be­hov for ind­køb af ny it og ind­køb af scan­ne­re - vel at ma­er­ke ik­ke for at ud­vi­de ka­pa­ci­te­ten, i Dan­ske Re­gio­ner men blot for at kun­ne kø­re vi­de­re,« si­ger han til BT. Fryg­ter a- og b-sy­ge­hu­se Han fryg­ter en frem­tid med a- og bho­spi­ta­ler, hvis re­gio­ner­nes nødråb om at få af­sat de nød­ven­di­ge mid­ler til ved­li­ge­hold af de nu­va­e­ren­de sy­ge­hu­ses byg­nin­ger og in­stal­la­tio­ner ik­ke bli­ver hørt af re­ge­rin­gen.

»Vi er ban­ge for, at det bli­ver a- og b-til­bud til vo­res pa­tien­ter alt af­ha­en­gig af, hvor man bor i lan­det. An­la­egs­mid­ler­ne er ble­vet min­dre og min­dre over en ti-årig pe­ri­o­de, og sam­ti­dig er be­ho­vet for blandt an­det ny it ste­get. Så på den må­de er til­stan­den lø­ben­de ble­vet va­er­re,« si­ger Jens Sten­ba­ek.

»Vi går ind til de her for­hand­lin­ger med bud­ska­bet om, at det er dyrt ik­ke at ved­li­ge­hol­de byg­nings­mas-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.