Og b-sy­ge­hu­se

BT - - NYHEDER -

sen. Det er sim­pelt­hen et rig­tig dår­ligt reg­ne­styk­ke, som ba­re bli­ver dy­re­re og dy­re­re, jo la­en­ge­re tid man la­der stå til. Det er ik­ke hold­bart,« si­ger Jens Sten­ba­ek. Vil­le va­e­re ka­ta­stro­falt Re­gio­ner­ne har før da­gens for­hand­lings­mø­de få­et en mel­ding fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et om, at de ik­ke skal reg­ne med fle­re kro­ner til ved­li­ge­hol­del­se af byg­nin­ger, ind­køb af it og ind­køb af scan­ne­re.

»Hvis det skul­le gå så­dan, vil det va­e­re ka­ta­stro­falt. Der skal va­e­re go­de sy­ge­hu­se til al­le, uan­set hvor man bor i lan­det,« fast­slår Jens Sten­ba­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.