Hil­lary får kri­tik for mails­lø­se­ri

BT - - NYHEDER -

HEMMELIGE E-MAIL Den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton får skarp kri­tik for ik­ke at sam­ar­bej­de med det ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ums ge­ne­ral­in­spek­tør i en un­der­sø­gel­se af en e-mailsag fra hen­des tid som uden­rigs­mi­ni­ster. Cl­in­ton brug­te en pri­vat ser­ver til no­get af sin mail­kor­re­spon­dan­ce, og det bli­ver nu un­der­søgt, om hun send­te el­ler modt­og hem­me­ligstemp­le­de in­for­ma­tio­ner på email­kon­to­en.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et på­pe­ger, at Cl­in­ton ik­ke sør­ge­de for at få bru­gen af pri­va­te ser­ve­re juri­disk god­kendt. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets stab vil­le al­drig va­e­re gå­et med til det af sik­ker­heds­hen­syn, hed­der det.

Hun bli­ver og­så kri­ti­se­ret for ik­ke at ha­ve ud­le­ve­ret over­sig­ter over send­te og mod­tag­ne e-mail øje­blik­ke­ligt, da hun blev bedt om det, skri­ver den ame­ri­kan­ske po­li­ti­ske-jour­na­li­sti­ske or­ga­ni­sa­tion Po­li­ti­co i or­ga­ni­sa­tio­nens avis.

Cl­in­ton får des­u­den kri­tik for ik­ke at ha­ve ret­tet sig ef­ter uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets reg­ler og po­li­tik, hed­der det i rap­por­ten.

»Som et mini­mum skul­le uden­rigs­mi­ni­ster Cl­in­ton ha­ve over­le­ve­ret al­le e-mails, som hav­de no­gen re­la­tion til mi­ni­ste­ri­et, in­den hun for­lod sin mi­ni­ster­post. Da hun ik­ke gjor­de det, så fulg­te hun ik­ke mi­ni­ste­ri­ets reg­ler,« hed­der det i rap­por­ten, som Po­li­ti­co har of­fent­lig­gjort de­le af.

Cl­in­ton og hen­des as­si­sten­ter af­vi­ste iføl­ge rap­por­ten at bli­ve ud­s­purgt om e-mailsa­gen.

Rap­por­ten er ble­vet sendt til kon­gres­sens med­lem­mer.

I juli 2015 op­ly­ste ge­ne­ral­in­spek­tø­ren for ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne Char­les McCul­lough til kon­gres­sen, at der var fun­det fi­re e-mail fra Hil­lary Cl­in­tons kon­to med in­for­ma­tio­ner, som var klas­si­fi­ce­re­de.

Der er ble­vet spe­ku­le­ret i, om sa­gen kan ko­ste Cl­in­ton mu­lig­he­den for at bli­ve lan­dets na­e­ste pra­esi­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.