Nav­net er Bond... Ja­ne Bond

BT - - NYHEDER -

Nav­net er Bond, Ja­mes Bond – og rol­len er ind­be­gre­bet af en ma­skulin og cool al­fa­han. El­ler er den nu og­så det? Ik­ke nød­ven­dig­vis i 2016, me­ner en vok­sen­de grup­pe på Twit­ter, der bak­ker op om en pla­kat, som sku­e­spil­le­ren Gil­li­an An­der­son har lagt ud af sig selv som en ele­gant og cool kvin­de­lig Bond. ’Nav­net er Bond, Ja­ne Bond’, skri­ver Gil­li­an An­der­son og til­fø­jer, at hun ik­ke ved, hvem der har la­vet pla­ka­ten, men at hun er vild med den. Sku­e­spil­le­ren, der fik sit gen­nem­brud ’X-fi­les’ og og­så har ii KØNSSKIFTE ho­ved­rol­len i tv-se­ri­en ’The Fall’, har me­get hur­tigt få­et op­bak­ning af fans med over ti­tu­sin­de­vis af li­kes og kom­men­ta­rer som ’I will kill for Gil­li­an as Bond’.

Trods fanska­ren er der na­ep­pe den sto­re sand­syn­lig­hed for, at agent 007 skif­ter køn i den na­e­ste film. Men der er en sta­dig stør­re sand­syn­lig­hed for, at han skif­ter an­sigt.

Selv om det ik­ke er of­fi­ci­elt be­kra­ef­tet, har det la­en­ge for­lydt, at Da­ni­el Craig ik­ke øn­sker at for­la­en­ge sin kon­trakt med fol­ke­ne bag Bond­fil­me­ne.

Se­ne­st har Daily Mail ci­te­ret Hol­lywood-kil­der for, at Craig skal ha­ve sagt nej til et til­bud fra det kri­se­ram­te film­sel­skab MGM på ca. 660 mio. kr. for at la­ve to nye Ja­mes Bond­film. »Da­ni­el er fa­er­dig – sim­pelt­hen,« si­ger en kil­de til Daily Mail. Craig tra­et af Bond Al­le­re­de før pre­mi­e­ren på ’Spectre’ sag­de Da­ni­el Craig of­fent­ligt, at han hel­le­re vil­le bra­ek­ke beg­ge hånd­led end la­ve en ny Bond-film. Han trak i land ved pre­mi­e­ren, men film­sel­ska­bet kan va­e­re på vej mod nog­le af de nav­ne, der la­en­ge er ble­vet spil­let på hos de en­gel­ske book­ma­ke­re. Hid­dle­ston fa­vo­rit Stor­fa­vo­rit­ten er Tom Hid­dle­ston, som dan­ske DR-se­e­re net­op har kun­net se fol­de sig ud i Sus­an­ne Bi­ers tv-se­rie ’Nat­por­ti­e­ren – The Night Ma­na­ger’. Bri­ti­ske Lad­bro­ke gi­ver od­ds 5 for 2 på ham i rol­len, men Hid­dle­ston af­vi­ser at va­e­re i kon­takt med Bond-fol­ke­ne, og der er da og­så an­dre bud.

Book­ma­ker­nes run­ner up med od­ds 3 for 1 er Ai­dan Tur­ner, ung irsk sku­e­spil­ler, hvis stør­ste rol­le hidtil har va­e­ret Ki­li i ’Hob­bit­ten’fil­me­ne.

I går kun­ne bri­ti­ske The Sun så rap­por­te­re, at sku­e­spil­le­ren Ja­mie Bell – der spil­le­de Bil­ly El­li­ott som 11-årig – har haft et mø­de med Bond-pro­du­cer Bar­ba­ra Broc­co­li.

Blandt de føl­gen­de bud hos bri­ti­ske Lad­bro­kes kom­mer Tom Har­dy med od­ds 8 for 1, det sam­me som Idris El­ba, mens Da­mi­an Lewis fra bl.a. ’Ho­meland’-se­ri­en gi­ver pen­ge­ne ti gan­ge igen.

Idris El­ba kun­ne så bli­ve den før­ste sor­te Bond. No­get han først var ret vild med – men nu er ved at va­e­re lidt tra­et af, har han sagt til Daily Te­le­graph:

»Jeg er nok den mest be­rømt Bond-sku­e­spil­ler i ver­den, og jeg har ik­ke en­gang spil­let rol­len. Nok er nok. Jeg kan ik­ke ta­le om det me­re.« Jeg er nok den mest be­rømt Bond-sku­e­spil­ler i ver­den, og jeg har ik­ke en­gang spil­let rol­len. Nok er nok. Jeg kan ik­ke ta­le om det me­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.