Sja­el­dent stor­ke-tra­ef

BT - - NYHEDER -

FUGLEFLUGT Selv­om Bent An­der­sen fra Dal­by­over nord for Ran­ders er pa­ent op­pe i åre­ne, hav­de han sva­ert ved at få ar­me­ne ned igen over det syn, der for­le­den mød­te ham på en mark uden­for by­en. Her span­ku­le­re­de ik­ke fa­er­re end fem hvi­de stor­ke i ti­me­vis rundt på den ny­slå­e­de gra­es­mark, og lod sig på in­gen må­de ge­ne­re af al­le de nys­ger­ri­ge til­sku­e­re.

»Jeg blev vir­ke­lig over­ra­sket. For jeg har ik­ke set stor­ke i om­rå­det de sid­ste 50 år. Den­gang hav­de vi et stor­ke­par i Ran­ders,« si­ger Bent An­der­sen til BT.

Den hvi­de stork har i år­hund­re­der va­e­ret en del af det dan­ske som­mer­bil­le­de, og i mid­ten af 1800-tal­let var vi fak­tisk det land i Eu­ro­pa, som med 10.000 stor­ke­par hav­de den ta­et­te­ste be­stand. Men i takt med at land­bru­get er aen­dret, er det gå­et så ge­val­digt ned ad bak­ke, at det na­er­mest er en sen­sa­tion, når den hvi­de stork spot­tes i lan­det.

Iføl­ge na­est­for­mand i Stor­ke­ne. dk, Lars Ju­el Sø­ren­sen, gi­ver sy­net i det nord­jy­ske dog ik­ke an­led­ning til op­ti­mis­me. »Hvert år kom­mer der rig­tig man­ge stor­ke, som fly­ver op igen­nem Jyl­land og ser sig om­kring, men der er ta­le om ung­stor­ke. Stor­ke skal va­e­re mindst tre år, før de er køns­mod­ne, og der­for får de ti­den til at gå med at son­de­re ter­ra­e­net.

Og dét, de ser, er ik­ke så op­mun­tren­de, for der er ik­ke sto­re gra­es­mar­ker med kø­er, kun mas­ser af kor­n­mar­ker. Og der­for ven­der de om og fly­ver ned til Tys­kland, hvor der er ka­em­pe om­rå­der med en­ge. De er her kun på en mel­lem­lan­ding,« for­kla­rer Lars Ju­el Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.