’ ’

BT - - DEBAT -

NÅR DER ER

Hvis ten­den­sen fort­sa­et­ter, er vi ik­ke la­en­ge­re blandt de ri­ge­ste i ver­den

va­ekst i øko­no­mi­en, er der nog­le fle­re pen­ge at gø­re godt med. Så kan man gø­re plads til me­re pri­vat for­brug el­ler i form af, at der er plads til at yde bed­re of­fent­lig ser­vi­ce. Det er ik­ke så­dan, at når jeg får en kro­ne me­re, så køber jeg for en kro­ne me­re af de ting, jeg hav­de i for­vej­en. Det kan va­e­re, jeg køber ting af bed­re kva­li­tet el­ler køber no­get helt an­det. For­brug er og­så en tur på mu­se­um el­ler en rej­se til et spa­en­den­de sted og ik­ke kun f.eks. nye fjern­syn. Det kan og­så be­ty­de, at man bru­ger fle­re pen­ge på at ha­ve et me­re vel­fun­ge­ren­de of­fent­ligt sy­stem. Vi har og­så ud­gif­ter i den of­fent­li­ge sek­tor, der kom­mer til at sti­ge, for­di vi bli­ver ae­l­dre i dag end før­hen, og der f.eks. kom­mer fle­re flygt­nin­ge til Danmark. Men for­ud­sa­et­nin­gen for, at vi har nog­le pen­ge at pri­o­ri­te­re, er, at vi har va­ekst i øko­no­mi­en, og der kom­mer fle­re pen­ge ind i vo­res sam­fund­s­ø­ko­no­mi, så vi har råd til det. Selv­om man he­le ti­den har fo­kus på va­ekst i Danmark, er det ik­ke no­get, Danmark har haft held med end­nu.

at spa­re me­re op i dag, og der­for bru­ges der ik­ke så man­ge pen­ge af pri­va­te for­bru­ge­re li­ge nu. Dels brug­te folk for man­ge pen­ge for ti år si­den, og dels er sik­ker­heds­net­tet re­du­ce­ret i dag. Det be­ty­der, at hvis man bli­ver ar­bejds­løs, aner man ik­ke, hvil­ken øko­no­misk si­tu­a­tion man be­fin­der sig i.

FORBRUGERNE ER BE­GYNDT

af den før­te øko­no­mi­ske po­li­tik. Man kan ik­ke fast­hol­de, at Danmark står til lav va­ekst, med­min­dre man og­så si­ger, det skyl­des, der fø­res en stram øko­no­misk po­li­tik. Hvis man valg­te en an­den po­li­tisk stra­te­gi, vil­le man få mu­lig­hed for at få øko­no­misk va­ekst og der­med re­du­ce­re de uba­lan­cer, som lav va­ekst fø­rer til i sam­fun­det – bl.a. nedska­e­rin­ger i den of­fent­li­ge sek­tor. 90er­ne er et ek­sem­pel på, at man aen­dre­de den po­li­ti­ske stra­te­gi, hvor man der­for gik fra kar­tof­fel­kur og lav va­ekst til en pe­ri­o­de med syv-ot­te års va­ekst. Og folk var no­get gla­de­re end i dag.

VA­EKST ER BE­STEMT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.