Ja, re­sten af ver­den over­ha­ler Danmark

BT - - DEBAT -

STE­EN BOCIAN

re­la­tivt stort pro­blem, for når vi ser på ver­den om­kring os, er det ik­ke sam­me bil­le­de af lav va­ekst, der teg­ner sig glo­balt. Selv­om det kan si­ges, at vi er et rigt sam­fund, bli­ver vi der­ved grad­vist et fat­ti­ge­re sam­fund, for fat­tig­dom er no­get, man må­ler i for­hold til no­get an­det. Den­ne ten­dens har va­e­ret der la­en­ge, og hvis den fort­sa­et­ter, står vi med en øko­no­mi, som ik­ke la­en­ge­re er blandt de ri­ges te i v er­den, når vi ser 10-15 år ud i ti­den.

DET ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.