Lad os fo­ku­se­re på det rig­ti­ge

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Igår hav­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ind­kaldt top­pen af er­hvervs­li­vet og an­dre til mø­de på Ma­ri­en­borg for at dis­ku­te­re na­tio­nens øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger. Der er uden tvivl pro­ble­mer med va­ek­sten i Danmark. Den øko­no­mi­ske kri­se lig­ger på man­ge må­der sta­dig som en tung dy­ne henover he­le Eu­ro­pa. Selv­om be­ska­ef­ti­gel­sen her­hjem­me ef­ter­hån­den er kom­met i om­drej­nin­ger igen, og man­ge er kom­met i ar­bej­de igen, så er vi må­lt på vo­res brut­to­na­tio­nal­pro­dukt sta­dig i dag fat­ti­ge­re, end vi var for ni år si­den. Det var med an­dre ord en vir­ke­lig dyr kri­se, som grå­di­ge ban­ker og en uansvar­lig re­ge­ring i 00er­ne var med til at brin­ge os ind i.

PANELET Po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re på den dan­ske høj­re­fløj vir­ker na­er­mest kro­nisk fo­ku­se­ret på at øge ud­bud­det af ar­bejds­kraft

NÅR MAN LYTTER til, hvad der blev dis­ku­te­ret ved Lars Løk­kes mø­de på Ma­ri­en­borg i går, så er det de sam­me gam­le myter og ide­er, der bli­ver bragt i spil. For at sum­me­re op, så er lo­gik­ken på sto­re de­le af den dan­ske høj­re­fløj, at hvis vi sa­en­ker skat­ter­ne, spa­rer på den of­fent­li­ge vel­fa­erd og øger ud­bud­det af ar­bejds­kraft, så kom­mer der va­ekst. Pro­ble­met er ba­re, at der er ik­ke me­get, der ty­der på, at det er et mira­kel­mid­del. El­ler at det er her, dansk øko­no­mis stør­ste pro­ble­mer er li­ge nu. FOR DET FØR­STE så er det man­ge gan­ge ble­vet på­vist, at la­ve­re mar­gi­nalskat ik­ke gør at dan­sker­ne ar­bej­der me­re, som så skul­le øge den øko­no­mi­ske va­ekst. Forsk­nings­en­he­den Ro­ck­wool Fon­den ud­gav i fe­bru­ar en un­der­sø­gel­se, der vi­ser, at selv om skat­ten sa­en­kes mar­kant for folk i ar­bej­de, er der ik­ke no­get, som ty­der på, at det vil få dan­sker­nes fak­ti­ske ar­bejds­tid til at sti­ge. Til­sva­ren­de har AE­rå­det vist, at ide­en, at hvis man af­skaf­fer top­skat­ten, så vil det øge ar­bejds­ud­bud­det med, hvad der sva­rer til knap 10.000 fuld­tids­per­so­ner, rent fak­tisk byg­ger på en gam­mel rund­spør­ge-un­der­sø­gel­se til­ba­ge fra 1996(!). Ik­ke på nye tal el­ler an­ta­gel­ser. Det er jo ik­ke ens­be­ty­den­de med, at der ik­ke kan va­e­re god grund til at aen­dre i skat­te­sy­ste­met. Det er der af­gjort he­le ti­den be­hov for at dis­ku­te­re. Men ide­en om, at hvis man blot sa­en­ker skat­ter­ne – sa­er­ligt for de hø­jest løn­ne­de – så kom­mer va­ek­sten, den hol­der ik­ke. FOR DET AN­DET, så vir­ker po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re på den dan­ske høj­re­fløj na­er­mest kro­nisk fo­ku­se­ret på at øge ud­bud­det af ar­bejds­kraft. Tva­er­ti­mod sag­de en af lan­dets to­ne­an­gi­ven­de vel­fa­erds­ø­ko­no­mer, Tor­ben M. An­der­sen, den an­den dag, at frem mod år 2025 bli­ver det in­ter­es­san­te ik­ke kun an­tal­let af ha­en­der, der står til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det, men og­så kva­li­fi­ka­tio­ner­ne hos de folk, der står til rå­dig­hed. »For­ud­sa­et­nin­gen for, at Danmark bå­de har høj vel­stand og høj lig­hed, er, at en me­get stor an­del af be­folk­nin­gen ik­ke ale­ne kan få et job, men et job til en ri­me­lig løn«, me­ner Tor­ben M. An­der­sen. Der­for er det me­re af­gø­ren­de, at der bli­ver in­ve­ste­ret i ud­dan­nel­se og opkva­li­fi­ce­ring af ar­bejds­styr­ken. DANMARK SAVNER ØKO­NO­MISK va­ekst. Men vo­res stør­ste ud­for­drin­ger lig­ger ik­ke i, at skat­ten er for høj, at der er for få til rå­dig­hed for ar­bejds­mar­ke­det, el­ler at vel­fa­erds­sam­fun­det til­by­der for me­get. Vo­res pro­blem er i vir­ke­lig­he­den, at der i de dan­ske virk­som­he­der in­ve­ste­res for lidt, og at eks­por­ten hal­ter. Vo­res pro­blem er, at vi mang­ler ar­bejds­kraft med de rig­ti­ge kva­li­fi­ka­tio­ner til de job, der kom­mer i frem­ti­den. Og vo­res pro­blem er, at for­bru­ger­til­li­den er lav og ut­ryg­he­den for stor. Her hja­el­per det ik­ke, når re­ge­rin­gen ska­e­rer i ud­dan­nel­se, forsk­ning og den vel­fa­erd, som er for­ud­sa­et­nin­gen for bå­de til­lid og tryg­hed. SÅ LAD OS fo­ku­se­re på det rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.