Pro­teste­re­de sig til mø­de med rå­d­mand

BT - - NYHEDER -

NEDSKAERING Si­den tirs­dag har Ben­te Li­li­an Han­sen sid­det i sin kø­re­stol for­an rå­d­hu­set på Flak­ha­ven i Oden­se med et skilt med or­de­ne SOS - Omsorgs­svigt. Al­le­re­de tirs­dag ef­ter­mid­dag st­ud­se­de en bor­ger over kvin­den og skrev et Fa­ce­book-op­slag, hvor hun for­søg­te at vi­dere­for­mid­le kvin­dens pro­test.

»Som hun for­tal­te mig, og som man­ge nok har hørt, så ska­e­res der nu yder­li­ge­re på han­di­ca­p­om­rå­det, og hun kun­ne ik­ke ba­re se på det me­re, hun hav­de brug for at gi­ve sin me­ning til ken­de,« skrev Ma­ria Cle­ment Di­ne­sen på Fa­ce­book tirs­dag.

Si­den har Ben­te Li­li­an Han­sen for­sat sin pro­test og har sid­det pak­ket ind i ta­ep­per på sam­me sted, som Ma­ria Cle­ment Di­ne­sen fandt hen­de.

Po­li­ti­et har holdt øje med kvin­den, og det sam­me har de lo­ka­le me­di­er, der i går skrev, at Ben­te Li­li­an Han­sen fort­sa­et­ter sin pro­test.

Det har nu få­et rå­d­mand på ae­l­dre­om­rå­det, En­heds­li­stens Bri­an Skov Ni­el­sen, til at gå ind i sa­gen. Si­den klok­ken 08.00 i går har han brugt sin tid på Ben­te Li­li­an Han­sen.

»Vi for­sø­ger at få hen­de ud til for­valt­nin­gen, så jeg og min di­rek­tør og an­dre re­le­van­te fag­per­so­ner kan få snak­ket hen­des sag igen­nem,« si­ger han. mu­ligt. Så hvis jeg og min for­valt­ning kan hja­el­pe med, at hun kom­mer va­ek fra Flak­ha­ven og hjem til sin egen bo­lig, så gør vi ger­ne det,« si­ger han.

Ben­te Li­li­an Han­sens pro­test går dog ik­ke kun på hen­des egen si­tu­a­tion. Hun de­mon­stre­rer og­så over de be­spa­rel­ser, som Oden­se Kom­mu­ne la­eg­ger op til i 2017 på ae­l­dre- og han­di­ca­p­om­rå­det.

Kom­mu­nen skal spa­re 31,4 mil­li­o­ner kro­ner på om­rå­det. Af dem er 21,1 mil­li­o­ner en di­rek­te kon­se­kvens af re­ge­rin­gens om­strid­te om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag,.

Be­spa­rel­ser, som iføl­ge Bri­an Skov Ni­el­sen skyl­des re­ge­rin­gens po­li­tik.

»Der må jeg si­ge, at jeg de­ler hen­des util­freds­hed med det. Men det er no­get, vi skal dis­ku­te­re med Lars Løk­ke (V),« si­ger han.

I af­tes var Ben­te Li­li­an Han­sen hjem­me hos sig selv, men hen­des ven og hja­el­per El­se Bjer­ring si­ger til avi­sen.dk, at hun for­ven­ter, at Ben­te Li­li­an Han­sen snart er på plads for­an rå­d­hu­set. Vi for­sø­ger at få hen­de ud til for­valt­nin­gen, så jeg og min di­rek­tør og an­dre re­le­van­te fag­per­so­ner kan få snak­ket hen­des sag igen­nem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.