Tu­sind­vis tvin­ges over til Win­dows 10

Så­dan und­går du Win­dows 10

BT - - NYHEDER -

WIN­DOWS-KAOS sty­re­sy­stem til 10, og har al­le­re­de over­ha­let for­ga­en­ge­ren Win­dows 7 som det mest ud­bred­te sty­re­sy­stem til com­pu­te­re i Danmark.

Den gra­tis frist ud­lø­ber 29. ju­ni i år, og her­ef­ter vil en Ho­me-ud­ga­ve af det nye Win­dows ko­ste 999 kro­ner.

Der­for kan det godt un­dre, at Mi­cro­soft nu øger de­res for­søg på at få end­nu fle­re til op­gra­de­re til det nye sy­stem helt gra­tis.

Men det er der, iføl­ge Ste­en Jør­gen­sen pri­ma­ert to for­kla­rin­ger på.

»Med det nye sy­stem bli­ver langt fle­re in­for­ma­tio­ner lag­ret på net­tet, hvor det tid­li­ge­re blev gemt lo­kalt på din pc. Det er en ny stra­te­gi fra Mi­cro­softs si­de, og der­for vil de ger­ne ha­ve så man­ge som mu­ligt med om bord. Vil ha­ve sam­let bru­ge­re Men det skyl­des og­så, at det kra­e­ver rig­tig man­ge res­sour­cer at skul­le ved­li­ge­hol­de fle­re for­skel­li­ge ver­sio­ner af Win­dows, og der­for øn­sker Mi­cro­soft at sam­le de­res bru­ge­re i det sam­me sty­re­sy­stem,« forta­el­ler Ste­en Jør­gen­sen.

Selv­om Mi­cro­softs til­gang kan vir­ke an­mas­sen­de, op­for­drer Ste­en Jør­gen­sen al­li­ge­vel til, at man skyn­der sig at op­da­te­ret til det nye sty­re­sy­stem. »Det er al­tid en god ide at få de ny­e­ste op­da­te­rin­ger, li­ge­gyl­digt om der er ta­le om Win­dows el­ler Ap­ple. For det hand­ler som ud­gangs­punkt om at gø­re sty­re­sy­ste­met me­re sta­bil og for­bed­re sik­ker­he­den,« si­ger Ste­en Jør­gen­sen. Her­ef­ter vil det gam­le sy­stem au­to­ma­tisk bli­ve slet­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.