’Det for­vir­rer mig to­talt’

BT - - NYHEDER -

OVERRUMPLET Brit­ta Pless blev no­get over­ra­sket, da hen­des com­pu­ter plud­se­lig be­gynd­te at in­stal­le­re det ny­e­ste sty­re­sy­stem Win­dows 10. »Jeg skul­le ba­re la­eg­ge nog­le bil­le­der ind fra min te­le­fon og blev bedt om at op­da­te­re den, som jeg of­te har skul­let, og så si­ger jeg plud­se­lig til min søn; ’Gud, den er ved at op­da­te­re til det der 10’, men jeg kun­ne ik­ke af­slut­te det, og så op­da­te­re­de den he­le af­te­nen, og jeg var dybt fru­stre­ret.«

Der­med er Brit­ta Pless en ud af man­ge dan­ske­re, der op­le­ver, at com­pu­te­ren plu­de­lig be­gyn­der at in­stal­le­re et helt nyt sty­re­sy­stem un­der en nor­mal op­da­te­ring af com­pu­te­ren. Softwa­re­gi­gan­ten har nem­lig ta­get en kon­tro­ver­si­el be­slut­ning om, at com­pu­te­ren af sig selv be­gyn­der at in­stal­le­re Win­dows 10, når man ru­ti­ne­ma­es­sigt si­ger ja til at op­da­te­re sin com­pu­ter, hvor det hidtil har va­e­ret valg­frit. Blå bok­se Hvis man for­sø­ger at stop­pe in­stal­la­tio­nen ved at klik­ke på X’et i top­pen af op­gra­de­rings­vin­du­et, så stop­per den ’an­be­fa­le­de op­da­te­ring’ ik­ke. Brit­ta Pless kun­ne i hvert flad ik­ke fin­de ud af at stop­pe den uøn­ske­de in­stal­la­tion.

»Nej, det føl­te jeg ik­ke, jeg kun­ne. Jeg sy­nes, det er ret ir­ri­te­ren­de, Jeg er ik­ke 20 år la­en­ge­re og ik­ke ret skarp til com­pu­ter, og jeg er vant til, det ser ud på en be­stemt må­de. Men nu er der al­le de der blå bok­se. Det ser me­get an­der­le­des ud. Det for­vir­rer mig to­talt.«

Brit­ta Pless måt­te ha­ve hja­elp hja­elp af sin it-kyn­di­ge søn for at få sit gam­le sty­re­sy­stem til­ba­ge. »Men jeg er desva­er­re ik­ke en com­pu­ter­nørd, så hå­ber en af mi­ne søn­ner kan hja­el­pe mig af med det igen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.