LAV DIN EGEN – med el­ler uden ma­ski­ne

BT - - NYHEDER -

Stor plast­po­se Suk­ker Ister­nin­ger som skal la­eg­ges i fry­se­ren 1224 ti­mer før, du øn­sker at la­ve din is. Med an­dre ord: Flek­si­bi­li­te­ten er ik­ke helt så stor.

Du kan og­så drop­pe is­ma­ski­nen og gå den eks­pe­ri­men­te­ren­de vej, hvor is­pro­duk­tio­nen na­er­mest får ka­rak­ter af at va­e­re en lil­le fy­sik­ti­me.

De af­gø­ren­de re­me­di­er og in­gre­di­en­ser her er: Frysepo­ser. Knust is. Og sidst – men ik­ke mindst – salt.

»Man skal gø­re det her med et stort glimt i øjet. Og ny­de, at na­tu­rens eg­ne egen­ska­ber fol­der sig ud. Al­le kan gø­re det, men det eg­ner sig ik­ke til pro­duk­tion i stør­re må­le­stok.

Det er me­re til fis og bal­la­de med Va­nil­je un­ger­ne,« forta­el­ler vi­den­skabs­me­d­ar­bej­der i Ex­pe­ri­men­ta­ri­um Ci­ty Poul Katt­ler. Se il­lu­stra­tio­nen ovenover Hem­me­lig­he­den er, at blan­din­gen af is og salt har en la­ve­re fryse­tem­pe­ra­tur end rent vand, der fry­ser ved nul gra­der.

»Du flyt­ter så at si­ge fryse­punk­tet. For van­det i isen op­lø­ser sal­tet, tra­ek­ker det var­me ud af isen, som bli­ver kø­let end­nu me­re ned. Den kol­de blan­ding fry­ser iscre­men, så den får en rig­tig fin kon­si­stens – ik­ke – krystall­insk og uden trå­de. Min­der fak­tisk lidt om sof­ti­ce, si­ger Poul Katt­ler.

Is skal op­be­va­res i fry­se­ren ved mi­nus 18 gra­der.

Brug al­tid luft­ta­et­te plast­bok­se til ned­frys­ning af din is.

Din hjem­mela­ve­de is er bedst in­den for et par uger.

Is får den bed­ste kon­si­stens, hvis den før ser­ve­ring op­be­va­res i 20 til 40 mi­nut­ter i kø­le­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.