’Vild med dans’ uden Silas Holst

BT - - NYHEDER -

DANS

Det af­slø­rer over­for BT.

»Jeg er ik­ke med i ’Vild med dans’ i år,« ly­der det fra den po­pu­la­e­re dan­ser, der de se­ne­ste år har ud­vik­let sig til at va­e­re en af lan­dets stør­ste mu­si­cal­stjer­ner. Og som har haft ho­ved­rol­ler i mu­si­cals som ’Grea­se’, ’Dir­ty Dan­cing’ og sidst ’Hair Spray’.

Og det er da og­så en mu­si­cal, der dan­ser ind på si­de­linj­en og gør det umu­ligt for Silas Holst at va­e­re med i det pro­gram, som han el­lers sa­et­ter så højt. Silas Holst Ho­vedrol­le Den 33-åri­ge dan­ser har nem­lig igen sagt ja til at ud­for­dre sig selv og si­ne dan­se­trin. Til sep­tem­ber spil­ler han ho­ved­rol­len i mu­si­ca­len ’Anyt­hing Go­es’ på Det Ny Te­a­ter.

»Det kun­ne ik­ke ha­en­ge sam­men med ar­bej­det på Det Ny Te­a­ter. Det bli­ver sjovt at la­ve no­get fuld­sta­en­dig an­det. ’Anyt­hing Go­es’ er old school, helt Fred Astair-ag­tigt, forta­el­ler Silas Holst om sin kom­men­de ho­vedrol­le.

’Anyt­hing Go­es’ er en musci­al med det he­le. Li­ge fra uforg­lem­me­li­ge san­ge af Co­le Por­ter som ’I get a ki­ck out of you’, ’You’re the top’, ’It’s deLove­ly’ og ik­ke mindst ti­tel­san­gen ’Anyt­hing Go­es’.

Styk­ket fik op­rin­de­lig pre­mi­e­re på Bro­adway i New York i 1934. Det er og­så ble­vet fil­ma­ti­se­ret to gan­ge i 1936 og 1956. I den dan­ske op­sa­et­ning får Silas Holst sel­skab af Pre­ben Kri­sten­sen, Ca­mil­le Rom­me­da­hl og Ste­en Spring­borg.

Men na­e­ste ef­ter­år har dan­se­ren sør­get for at hol­de ka­len­de­ren fri. For det vil han ger­ne duk­ke op på fjern­syns­ska­er­men igen.

»Det er for, at jeg kan va­e­re med i ’Vild med dans’. Det er jeg 100 pro­cent. Hvis alt­så pro­gram­met kom­mer igen,« lover Silas Holst. Har va­e­ret med seks gan­ge Hvis TV2 va­el­ger at gen­ta­ge dan­sesuc­ces’en, der sta­dig kan tra­ek­ke over en mio. se­e­re, bli­ver det sy­ven­de gang, Silas Holst del­ta­ger som pro­fes­sio­nel dan­ser.

Han var før­ste gang med i pro­gram­met i 2007, hvor han dan­se­de med san­ge­r­in­den Szhir­ley. To gan­ge har han vun­det. Før­ste gang var sam­men med skilø­be­ren Sop­hie Fjel­lvang-Søl­ling i 2011 og an­den gang med vej­r­va­er­ten Sa­ra Ma­ria Franch-Ma­er­ke­da­hl i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.