Ras­mus’ ro­ck­drøm

BT - - KULTUR -

MU­SIK »Det vil­le va­e­re me­get let­te­re med hår.« Så­dan si­ger den 31-åri­ge dan­ske vo­ka­list Ras­mus Bom An­der­sen om sit nye job som for­san­ger i det le­gen­da­ri­ske bri­ti­ske heavy me­tal­band Di­a­mond He­ad, der 6. ju­ni gi­ver en uhørt in­tim kon­cert i Kø­ben­havns PH Café. Ras­mus er ud­dan­net san­ger fra Lon­dons fi­ne Col­le­ge of Con­tem­porary Mu­sic. Så vo­ka­len er be­stemt ik­ke no­get pro­blem, når han sam­men med le­ad­gu­i­ta­rist Bri­an Tat­ler gen­ska­ber san­ge­ne fra Di­a­mond He­ads 40-åri­ge bag­ka­ta­log og det helt nye al­bum, hvor Ras­mus har skre­vet tek­ster­ne.

Men an­der­le­des be­sva­er­ligt er det, når der skal he­ad­ban­ges uden de klas­si­ske heavy­me­tal-lok­ker.

Ras­mus har nem­lig ar­vet sin fars be­gra­en­se­de hår­pragt. For­ny­lig tog for­san­ge­ren kon­se­kven­sen og bar­be­re­de sig helt skal­det. Og Ras­mus in­drøm­mer nu, at han godt kan få lidt ondt i nak­ken ef­ter en in­tens heavy-kon­cert.

»Hå­ret gør en del af ar­bej­det, når du ka­ster ho­ve­d­et frem og til­ba­ge. Så det kra­e­ver me­re ener­gi at gø­re det uden,« gri­ner Ras­mus, der har bo­et i Lon­don i 11 år.

Det var og­så her, han for to år si­den blev kon­tak­tet af Lars Ul­ri­chs gam­le ven og idol Bri­an Tat­ler.

Først drog Ras­mus på tur­né med ban­det, der i 1981 var med­vir­ken­de år­sag til, at Lars Ul­rich dan­ne­de sit eget or­ke­ster, Me­tal­li­ca. Og halvvejs igen­nem tur­néen til­bød Bri­an Tat­ler dan­ske­ren job­bet som Di­a­mond He­ads nye fa­ste for­san­ger.

»Jeg var på ud­kik ef­ter den helt rig­ti­ge per­son med bå­de ta­lent og per­son­lig­hed. Og Ras­mus er i dén grad den rig­ti­ge mand til job­bet,« forta­el­ler Bri­an Tat­ler, da BT fan­ger ham på te­le­fo­nen fra hjem­met na­er Bir­m­ing­ham. For­bil­le­det Fred­die Selv er Ras­mus og­så be­gej­stret. Selv­om dan­ske­ren el­sker al­le for­mer for mu­sik, så har den tun­ge ro­ck nem­lig al­tid lig­get hans ban­ken­de mu­sik­hjer­te na­er­mest. Og Qu­e­ens klas­si­ske for­san­ger Fred­die Mercury er Ras­mus’ helt sto­re for­bil­le­de, når det dre­jer sig om ro­ck­ens front­ma­end.

»Den­gang i 70er­ne og 80er­ne be­tød mu­sik sim­pelt­hen me­re. Og det er den ånd, vi for­sø­ger at fort­sa­et­te,« si­ger Ras­mus til BT.

Og det var og­så den ånd og den drøm, der i 1981 fik en 17-årig Lars Ul­rich til at rej­se fra Los An­ge­les til Eng­land for at op­sø­ge si­ne ido­ler fra grup­pen Di­a­mond He­ad. Lars Ul­rich på so­fa­en Den dan­ske te­e­na­ger, der og­så drøm­te om en kar­ri­e­re i ro­ck­mu­sik, end­te med at til­brin­ge fle­re må­ne­der sam­men med ban­det. Han over­nat­te­de på en madres i den da­va­e­ren­de for­san­gers dag­ligstue. Og det blev et ven­skab, som Bri­an Tat­ler sta­dig ny­der.

I utal­li­ge in­ter­view har Lars Ul­rich nem­lig si­den na­evnt in­spira­tio­nen fra Di­a­mond He­ad. Me­tal­li­ca har så­gar ind­spil­let og ud­gi­vet ik­ke fa­er­re end fi­re klas­si­ske Di­a­mond He­ad-san­ge, skre­vet af bl.a. Bri­an Tat­ler. Og mens Di­a­mond He­ad al­drig selv er ble­vet den sto­re guld­gru­be, så har ind­tje­nin­gen fra Me­tal­li­cas ver­sion va­e­ret med til at hol­de Bri­an Tat­lers liv på skin­ner.

»Uden Lars’ ven­skab og Me­tal­li­cas ge­ne­rø­se ge­nind­spil­nin­ger vil­le mit liv ha­ve set an­der­le­des ud. Og det er umu­ligt at ud­tryk­ke min tak­nem­me­lig­hed,« si­ger Bri­an, der al­le­re­de gla­e­der sig til det na­e­ste al­bum sam­men med dan­ske Ras­mus og re­sten af ban­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.