FCK kig­ger på ’ser­bi­sk Jør­gen­sen’

FC Kø­ben­havn le­der in­tenst ef­ter en af­lø­ser til Ni­co­lai Jør­gen­sen, og et af em­ner­ne kom­mer fra Ser­bi­en og hed­der An­dri­ja Pav­lovic

BT - - ALKA SUPERLIGA - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

FC Kø­ben­havn er gå­et på re­gu­la­er trans­ferj­agt, og sig­te­kor­net er indstil­let på en an­gri­ber af hø­je­ste ka­li­ber. Ham kan de ha­ve fun­det i Ser­bi­en. Det er den 22-åri­ge an­gri­ber An­dri­ja Pav­lovic fra FK Cuka­ri­cki, der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er fal­det i kø­ben­hav­ner­nes smag med 18 mål i 36 kam­pe i den bed­ste ser­bi­ske ra­ek­ke den­ne sa­e­son. Og han er da og­så brand­varm li­ge nu ef­ter to må­ne­der i må­l­hu­mør. Pav­lovi­cs se­ne­ste ni kam­pe har re­sul­te­ret i ti mål, og der­for er der alt­så stor in­ter­es­se for an­gri­be­ren.

Og­så fra FC Kø­ben­havn an­gi­ve­ligt. FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken vil ik­ke ud med, hvor kon­kret in­ter­es­sen er, men der er in­gen tvivl om, at der er ble­vet sagt ’Pav­lovic’ på kon­to­ret på Fre­de­riks­berg. An­dri­ja Pav­lovic, er det et navn, du har hørt?

»Ja, jeg har hørt nav­net, men det er ik­ke no­get, jeg kan kom­men­te­re. Jeg ved godt, hvem spil­le­ren er.« Er han god nok til FC Kø­ben­havn? »Ha ha, det kan jeg ik­ke kom­men­te­re me­re på, for hvis jeg gør det, skal jeg jo gø­re det på al­le. Men jeg ken­der spil­le­ren,« si­ger Sol­bak­ken. Pav­lovic’ go­de sa­e­son hos Ser­bi­ens tred­je­bed­ste hold er ble­vet be­ma­er­ket i en så­dan grad, at den 22-åri­ge an­gri­ber li­ge nu er med det ser­bi­ske A-lands­hold, hvor han i går fik sin de­but fra star­ten af an­den halv­leg mod Cy­pern. Klub­ber som østrig­ske Ra­pid Wi­en og Rø­de Stjer­ne i hjem­lan­det har iføl­ge lo­ka­le me­di­er og­så vist in­ter­es­se for ser­be­ren. Ra­pid Wi­en har budt 1,2 mil­li­o­ner eu­ro for Pav­lovic skrev østrig­ske La­o­la1 tid­li­ge­re på må­ne­den, men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ar­bej­der FK Cuka­ri­cki ud fra en salgs­pris på 2,5 mil­li­o­ner eu­ro – sva­ren­de til små 19 mil­li­o­ner kro­ner – samt en vi­de­resalgs­klau­sul på 20 pro­cent. Nye mar­ke­der Det er pen­ge i sam­me ska­la som kø­bet af Fe­de­ri­co San­tan­der, og der­for skal FC Kø­ben­havn alt­så først va­e­re 100 pro­cent sik­ker på, at Pav­lovic er ret­te mand, før jag­ten for al­vor går ind.

FC Kø­ben­havn skal nem­lig fin­de en af­lø­ser for den nok stør­ste of­fen­si­ve pro­fil Ni­co­lai Jør­gen­sen, og der­for er der i dis­se da­ge et grun­digt ar­bej­de i gang for at kort­la­eg­ge de spil­le­re, der har høj nok kva­li­tet til at gå di­rek­te ind på hol­det, så af­sav­net af Jør­gen­sen bli­ver mindst mu­ligt, når han ef­ter pla­nen sa­el­ges den­ne som­mer.

Det er ik­ke helt nemt, men kø­ben­hav­ner­ne le­der alt­så på de ny­e­re mar­ke­der i Øst­eu­ro­pa, hvor man fandt og hen­te­de Benja­min Ver­bic i Slove­ni­en, samt i Sy­da­me­ri­ka, hvor jag­ten på en an­gri­ber og­så er ble­vet in­ten­si­ve­ret.

An­dri­ja Pav­lovic er ét af nav­ne­ne på blok­ken, og han min­der af sta­tur me­get om net­op Ni­co­lai Jør­gen­sen med si­ne 189 cm, go­de tek­nik, kraft­ful­de spark og dyg­ti­ge ho­ved­spil. Nu skal FCK så fin­de ud af, om det er ham, man skal smi­de mil­li­o­ner­ne ef­ter.

Ha ha, det kan jeg ik­ke kom­men­te­re me­re på, for hvis jeg gør det, skal jeg jo gø­re det på al­le. Men jeg ken­der spil­le­ren Stå­le Sol­bak­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.