En ’Zla­tans’ til for­skel

BT - - ALKA SUPERLIGA -

IAFTEN OG PÅ søn­dag fal­der Su­per­liga­en på plads. Vi fin­der ud af, hvem der lø­ber med me­dal­jer­ne, de eu­ro­pa­ei­ske plad­ser, og hvor­dan ro­vet el­lers for­de­ler sig ned igen­nem ra­ek­ken. Et godt styk­ke ne­de fin­der vi FC Nord­s­ja­el­land – og ik­ke mindst stor­ta­len­tet Em­re Mor, der i dis­se da­ge ryg­tes til al­ver­dens klub­ber i bå­de Tys­kland og Tyr­ki­et. Om Mor sa­el­ges skal jeg ik­ke kun­ne si­ge, men at hans navn er varmt og­så syd for Pad­borg, her­sker der ef­ter­hån­den ik­ke den sto­re tvivl om.

Em­re Mor er en ta­lent­fuld spil­ler. Den slags fin­des i for­skel­li­ge af­skyg­nin­ger. Nog­le er go­de nok til at bli­ve mål for an­dre og stør­re Su­per­liga-klub­ber. An­dre har et ta­lent, der ra­ek­ker ud over lan­de­gra­en­ser. Em­re Mors ev­ner hø­rer til i den sidst­na­evn­te ka­te­go­ri.

Al­li­ge­vel vil jeg si­ge bå­de ’ro på’ og ’tra­ed på brem­sen’, når Mors agent (und­skyld, mel­lem­mand) si­ger, at kun de stør­ste klub­ber fra den øver­ste hyl­de i fod­bold­ska­bet er in­ter­es­san­te for den blot 18-åri­ge kna­egt.

Det vil jeg, for­di me­get få dan­ske ta­len­ter har kva­li­te­ten til at va­e­re i en af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber, og end­nu fa­er­re kan ska­be sig en kar­ri­e­re. Jeg har sva­ert ved at kom­me i tan­ker om spil­le­re, der har ta­get tu­ren di­rek­te fra den dan­ske an­de­dam til en af Eu­ro­pas gi­gan­ter – og har slå­et igen­nem her. Selv Mi­cha­el Laud­rup, der bå­de er hi­sto­ri­ens stør­ste dan­ske ta­lent og bed­ste spil­ler, var et smut for­bi La­zio, in­den han var god nok til Ju­ven­tus. Det hjalp Laud­rups kar­ri­e­re, er jeg sik­ker på. Sam­me hi­sto­rie ga­el­der for en spil­ler, jeg selv spil­le­de sam­men med for 15 år si­den. Han hav­de til­bud fra nog­le af de al­ler­stør­ste klub­ber, men valg­te al­li­ge­vel at ta­ge til en klub på mel­lem­ni­veau, hvor­fra han tog de na­e­ste skridt til en stor kar­ri­e­re. Hans navn er Zla­tan Ibra­him­ovic.

Zla­tan har haft en ex­cep­tio­nel kar­ri­e­re, men hvem ved, om han hav­de haft det sam­me, hvis han den­gang i star­ten af årtu­sin­det hav­de valgt Ju­ven­tus, Man­che­ster Uni­ted el­ler Ar­se­nal. Al­le­re­de den­gang var hans ta­lent iøj­ne­fal­den­de. Men det var ik­ke stør­re end hans hold­kam­me­rats, der to år se­ne­re spil­le­de 2. di­vi­sions­fod­bold i en for­stad til Mal­mø, mens Zla­tan selv var på vej mod stjer­ner­ne.

Der­for vil jeg rå­de en spil­ler som Em­re Mor – og an­dre som ham – til ik­ke at ta­ge for sto­re skridt for tid­ligt. Jeg har in­tet pro­blem med den selv­be­vidst­hed, der lig­ger i at gå ef­ter det stør­ste – og i at ta­le om det. Fod­bold­spil­le­re skal ger­ne si­ge me­re end ba­re al­min­de­lig­he­der og flos­k­ler, og de må for min skyld ger­ne gø­re sig selv stør­re, end de egent­lig er. Men for de­res egen skyld bør de ta­ge små skridt, når de når der­til, hvor de vil for­la­de Danmark og Su­per­liga­en.

Dan­marks mest suc­ces­ful­de ge­ne­ra­tion, 80er-ge­ne­ra­tio­nen, tog sit ud­spring i Hol­land og Bel­gi­en. Der­fra fik den luft un­der vin­ger­ne og let­te­de til nye høj­der og stør­re, eu­ro­pa­ei­ske klub­ber. Det vil ik­ke va­e­re helt ved si­den af, hvis den nye ge­ne­ra­tion fin­der in­spira­tion he­ri.

For at det skal va­e­re en mu­lig­hed, kra­e­ver det dog ik­ke ba­re, at spil­ler­ne selv øn­sker at ta­ge de små, for­nuf­ti­ge skridt på vej­en mod en stor kar­ri­e­re. Det kra­e­ver og­så god rå­d­giv­ning. Jeg har alt for man­ge gan­ge set agen­ter og mel­lem­ma­end age­re og hand­le på den kor­te ba­ne. Med den hur­ti­ge ge­vinst for øje. Alt for man­ge mel­lem­ma­end hand­ler of­test for sig selv i ste­det for at hol­de fo­kus på at sik­re ta­len­ter­ne den bedst mu­li­ge kar­ri­e­re på den lan­ge ba­ne. Og der­med bli­ver alt for man­ge af vo­res stør­ste ta­len­ter vej­ledt og rå­d­gi­vet alt for dår­ligt.

Det ga­el­der om at va­el­ge den rig­ti­ge hja­elp og ik­ke ta­ge for sto­re skridt. Det er na­tur­lig­vis nem­me­re sagt end gjort, men det er mit råd til Su­per­liga­ens stør­ste ta­len­ter. For det kan – und­skyld ud­tryk­ket – gø­re en ’zla­tans’ til for­skel for en ung kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.