’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bad­min­ton­spil­le­ren Car­sten Mo­gen­sen, som i fe­bru­ar faldt om og måt­te igen­nem en ope­ra­tion i hjer­nen, ud­ta­ler sig nu for før­ste gang om sin til­stand og tan­ker om det OL, han drøm­mer om at kom­me med til. I en sms til DR skri­ver Mo­gen­sen, der dan­ner double­par med Mat­hi­as Boe:

»Jeg er 100 pro­cent klar. Jeg er lø­ben­de ble­vet tjek­ket fra top til tå, og der er in­tet i vej­en. In­gen mén. Med an­dre ord: Alt er per­fekt. Jeg mel­der mig klar, for­di jeg tror på Mat­hi­as og jeg,« ly­der det fra Mo­gen­sen.

»Vi har stå­et i en OL-fi­na­le før, så vi ta­ger ik­ke af­sted igen for op­le­vel­sens skyld. Selv en blind mand kan se, at jeg har det fan­ta­stisk, og at jeg er klar. Al­le­re­de nu spil­ler jeg på et me­get højt ni­veau .« Jeg er 100 pro­cent klar. Jeg er lø­ben­de ble­vet tjek­ket fra top til tå, og der er in­tet i vej­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.