’Da­emp dig, An­dy’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når man er tra­e­ner, vil man be­hand­les or­dent­ligt af den spil­ler, man er an­sat af. Jeg tror sim­pelt­hen, at Mau­res­mo har få­et nok Mi­cha­el Mor­ten­sen FRENCH OPEN Det be­gynd­te i en po­si­tiv to­ne for to år si­den. Men nu er sam­ar­bej­det mel­lem den 29-åri­ge skot­ske ten­nis­spil­ler An­dy Mur­ray og hans syv år ae­l­dre fran­ske tra­e­ner Amélie Mau­res­mo, der som ak­tiv vandt Wim­b­ledons da­mesing­le-ra­ek­ke i 2006, slut. »An­dy er kom­pleks. På ba­nen op­fø­rer han sig me­get an­der­le­des end uden for. Det kan va­e­re me­get for­vir­ren­de. Jeg har de se­ne­ste må­ne­der over­ve­jet min si­tu­a­tion og har kon­klu­de­ret, at det un­der de nu­va­e­ren­de om­sta­en­dig­he­der er sva­ert at se mig selv fort­sa­et­te som hans tra­e­ner,« sag­de Amélie Mau­res­mo for­le­den til den fran­ske sport­sa­vis L’Equipe, der i sam­me ar­ti­kel lod Mur­ray for­sva­re sig.

»Jeg for­står ik­ke kri­tik­ken, og det er ik­ke kor­rekt, at sam­ar­bej­det mel­lem Amélie og mig stop­per, for­di hun er util­freds med min op­før­sel på ba­nen. Selv­føl­ge­lig har vi un­der­vejs haft man­ge sam­ta­ler om, hvor­dan tra­e­ning og kam­pe ta­ck­les. Det har al­le. Men dis­kus­sio­ner­ne har ef­ter min me­ning va­e­ret for­nuf­ti­ge og kon­struk­ti­ve. Lad mig un­der­stre­ge, at for­hol­det mel­lem Amélie og mig fort­sat er godt,« sag­de An­dy Mur­ray.

Den dan­ske top­tra­e­ner og ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport, Mi­cha­el Mor­ten­sen, har fulgt kon­flik­ten med in­ter­es­se.

»Mit råd til An­dy Mur­ray er, at han skal da­em­pe sig,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og til­fø­jer:

»Da han blev tra­e­net af Ivan Lendl (2011-2014, red.), for­må­e­de tjek­ken at tøj­le Mur­rays vold­som­me tem­pe­ra­ment så godt, at skot­ten bå­de vandt OL-guld og Wim­b­ledon-ti­tel. Men ef­ter Amélie Mau­res­mo kom til, gik der ’McEn­roe’ i hans op­før­sel. Dår­lig at­ti­tu­de og mas­ser af hen­stil­lin­ger fra dom­mer­ne blev plud­se­lig me­re reg­len end und­ta­gel­sen.« Som to ver­de­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen har tid­li­ge­re tra­e­net blandt an­dre den ki­ne­si­ske French Open-vin­der, Li Na, og den dan­ske eks-ver­den­set­ter, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

»Når man er tra­e­ner, vil man be­hand­les or­dent­ligt af den spil­ler, man er an­sat af. Jeg tror sim­pelt­hen, at Mau­res­mo har få­et nok,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der ud­ma­er­ket for­står fransk­man­den.

»Al­le­re­de i før­ste French Open­run­de, hvor Mur­ray vandt en fem­sa­ets-kamp over Ra­dek Ste­pa­nek, var han i fle­re si­tu­a­tio­ner helt ude af fat­ning. Må­ske føl­te han sig over­le­gen over for ver­dens­rang­li­stens num­mer 129. Men det var pin­ligt at se, hvor­dan han op­før­te sig som en for­ka­e­let over­klas­sed­reng,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Iføl­ge dan­ske­ren er An­dy Mur­ray uden for ba­nen di­a­me­tralt mod­sat.

»Jeg er fle­re gan­ge stødt på ham og har mødt et sym­pa­tisk men­ne­ske. Men må­ske er suc­ce­sen ste­get ham til ho­ve­d­et? Det er ef­ter­hån­den ble­vet så­dan, at han på ten­nis­ba­nen kun op­fø­rer sig or­dent­ligt, når han mø­der ja­evn­byr­di­ge spil­le­re som Novak Djoko­vic, Ro­ger Fe­de­rer og Ra­fa­el Na­dal. Dem har han respekt for, mens det går galt, når han mod la­ve­re ran­ge­re­de mod­stan­de­re ik­ke vin­der så sik­kert, som han me­ner, at han bør.« .

Nu tra­e­nes An­dy Mur­ray af eng­la­en­de­ren MUR­RAYS 10 TRAENERE LEON SMITH PATO ÁLVAREZ MARK PETCHEY BRAD GILBERT MILES MACLAGAN ÀLEX CORRETJA IVAN LENDL AMÉLIE MAU­RES­MO JONAS BJÖRKMAN JA­MIE DELGADO (2016–) Ja­mie Delgado, der som ak­tiv hav­de sin bed­ste sing­le-ran­ge­ring som num­mer 121 i 2001.

An­dy Mur­ray måt­te un­der­vejs i an­den run­de ved French Open va­e­re på ba­nen i over tre ti­mer, før han hav­de vun­det 6-2, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3 over ver­dens­rang­li­stens num­mer 164, Mat­hi­as Bour­gue. Un­der­vejs i kam­pen måt­te Delgado se sig kri­ti­se­ret:

Når An­dy Mur­ray kik­se­de et slag, blev Ja­mie Delgado en­ten råbt el­ler pe­get fin­gre ad.

»Som tra­e­ner er det ik­ke mor­somt at bli­ve be­hand­let på den må­de. Lendl sag­de di­rek­te, at han ik­ke to­le­re­re­de op­førs­len. Det for­står jeg godt. Spil­ler og tra­e­ner re­pra­e­sen­te­rer jo hin­an­den, og der skal va­e­re gen­si­dig respekt,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

An­dy Mur­ray ud­for­dres i tredje run­de af den kro­a­ti­ske ’ser­ve­ka­non’ Ivo Kar­lovic.

(1998–2004) (2003–2005) (2005–2006) (2006–2007) (2007–2010) (2010–2011) (2011–2014) (2014–2016) (2015)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.