Trøj­en var sle

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PORTRAET Når Ste­ven Kru­i­jswi­jk i dis­se da­ge drø­ner op over den ene bjerg­top ef­ter den an­den, står der uden tvivl ita­li­e­ne­re i si­den af vej­en, som kon­stant stil­ler sig selv spørgs­må­let: Hvem i al­ver­den er hol­la­en­de­ren fra Lot­to NL-Jum­bo, der kø­rer i mag­lia rosa, den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je? Det er nu ik­ke kun i Ita­li­en, at Ste­ven Kru­i­jswi­jk er et min­dre myste­ri­um for de fle­ste. Det er han og­så i re­sten af cy­kel­ver­de­nen og i hjem­lan­det Hol­land.

Godt nok blev han sid­ste år num­mer syv i Giro­en, som han i år kø­rer for sjet­te gang, og han har og­så en ot­ten­de­plads fra 2011 i den ita­li­en­ske rund­t­ur – hans to bed­ste re­sul­ta­ter i en Grand Tour no­gen­sin­de. Ik­ke de­sto min­dre tal­te cy­kel­sport­sken­de­re og folk i hjem­lan­det langt me­re om lands­man­den Tom Du­moulin (Gi­ant-Alpe­cin) som det hol­land­ske vin­der­bud til Giro­en. Det ene­ste vin­der­bud fra tra­esko-lan­det, vel at ma­er­ke, om­end Du­moulin og­så var at reg­ne for lidt af et langskud.

Mark Mi­nerus har i man­ge år fuldt cy­kel­spor­ten ta­et. Han er jour­na­list på den hol­land­ske avis de Volks­krant, og han er­ken­der, at det på in­gen må­de stod skre­vet i sten, at Kru­i­jswi­jk med kun fi­re eta­per til­ba­ge af Giro­en skul­le lig­ge til at vin­de så klart, som det er til­fa­el­det.

»Han er nor­malt ik­ke en ryt­ter, der vin­der me­get. Han har ik­ke for al­vor va­e­ret af­gø­ren­de tid­li­ge­re. Nu er det så før­ste gang, at han er i pink, og han er ble­vet i fel­tet. Det hav­de vi ik­ke for­ven­tet,« si­ger Mark Mi­nerus, der ef­ter at ha­ve skif­tet til et nyt resor­t­om­rå­de i jour­na­li­stik­ken i 2014 sta­dig føl­ger spor­ten gan­ske ta­et. Rej­ste sig i sad­len Det var på 14. eta­pe af Giro d’Ita­lia, at Ste­ven Kru­i­jswi­jk sat­te klø­er­ne i den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je og cho­ke­re­de de fle­ste i hjem­lan­det og re­sten af cy­kel­ver­de­nen.

Hol­la­en­de­ren rej­ste sig i sad­len på den sid­ste stig­ning Pas­so Val­pa­ro­la og par­ke­re­de na­e­sten bog­sta­ve­ligt talt Vin­cen­zo Ni­ba­li (Asta­na) på det stej­le bjerg. Det så helt over­skud­s­ag­tigt ud, da Kru­i­jswi­jk 10-15 se­kun­der ef­ter sit an­greb sat­te sig ned igen, kig­ge­de sig over skul­de­ren og så Asta­nai­ta­li­e­ne­ren tra­e­de fir­kan­tet la­en­ge­re bag­u­de. Hol­la­en­de­ren ret­te­de ba­re blik­ket fremad igen og kør­te sam­men med Este­ban Cha­ves og Ge­org Preid­ler i mål i over­be­vi­sen­de stil – langt for­an klas­se­mentska­no­ner­ne Vin­cen­zo Ni­ba­li og Alejan­dro Val­ver­de.

Den ma­nøv­re cho­ke­re­de i Hol­land, og det har ik­ke gjort den ny­op­fund­ne sto­re hy­pe om Ste­ven Kru­i­jswi­jk min­dre, at han ef­ter­føl­gen­de i to­talt over­be­vi­sen­de stil har va­e­ret i stand til at for­sva­re fø­rer­trøj­en, forta­el­ler Ma­non Col­son, som tid­li­ge­re har va­e­ret che­fre­dak­tør på ma­ga­si­net Pro­cycling. Col­son ar­bej­der nu for det hol­land­ske sport­stal­ks­how Pep­talk, og hun ma­er­ker ty­de­ligt hol­la­en­der­nes be­gej­string og må­ben.

»Det er en over­ra­skel­se for al­le. Hvis no­gen skul­le ha­ve ga­et­tet in­den Giro­en, vil­le al­le ha­ve sagt Tom Du­moulin som det bed­ste bud til klas­se­men­tet. In­gen na­evn­te Ste­ven Kru­i­jswi­jk,« si­ger Ma­non Col­son.

Hun ha­ef­ter sig dog ved, at Kru­i­jswi­jk of­te har kørt go­de re­sul­ta­ter hjem i Giro­en.

»Hvis du ser på det me­re ra­tio­nelt, vil­le det ha­ve va­e­ret me­re lo­gisk at na­ev­ne Kru­i­jswi­jk, for han har la­vet nog­le go­de re­sul­ta­ter tid­li­ge­re i Giro­en. Han er me­get fo­ku­se­ret på Giro­en. Han va­el­ger at kø­re den i ste­det for Tour de Fran­ce. Giro­en er hans løb, og så­dan har det va­e­ret i he­le hans kar­ri­e­re. Det er det tids­punkt på året, hvor han er bedst,« si­ger Ma­non Col­son. Klov­nen i fød­sels­dagska­gen Dja­ev­lens ad­vo­kat kun­ne må­ske med ret­te ind­ven­de, at in­gen af de sto­re nav­ne som Vin­cen­zo Ni­ba­li og Alejan­dro Val­ver­de ser ud til for al­vor at ha­ve ramt Giro-top­for­men end­nu. At det er en del af for­kla­rin­gen på, at Kru­i­jswi­jk li­ge så over­ra­sken­de som klov­nen i fød­sels­dagska­gen er sprun­get ud af in­gen­ting.

Det er i hvert fald et syns­punkt, som den dan­ske eks-ryt­ter An­dré Ste­en­sen, der i ung­domsår­e­ne kør­te man­ge gan­ge mod Ste­ven Kru­i­jswi­jk, har.

»Jeg hav­de nok ik­ke set ham som Giro-vin­der. Ni­ba­lis tra­e­ner Pa­o­lo Slongo har va­e­ret ude at si­ge, at de stør­ste ryt­te­re i fel­tet har va­e­ret lidt un­der ni­veau, og at det er der­for, at vi ser ryt­te­re som Bob Jun­gels og Ste­ven Kru­i­jswi­jk gø­re det så godt. Kru­i­jswi­jk er dog sam­ti­dig en sta­bil og flit­tig ryt­ter, der er in­de i en po­si­tiv spiral, og det har for­ment­lig hjul­pet ham i Giro­en,« si­ger den nu­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør på Stöl­ting­hol­det.

Da 28-åri­ge Kru­i­jswi­jk var ung­doms­ryt­ter, lig­ne­de han ik­ke umid­del­bart en mand, der seks-ot­te år se­ne­re skul­le lig­ge til at vin­de en Grand Tour. Ste­en­sen be­skri­ver hol­la­en­de­ren som ’ik­ke ret stor den­gang’, og han lavede al­drig de sto­re re­sul­ta­ter. Det ind­tryk har hol­la­en­der­ne og­så haft.

»Hans hi­sto­rie er lidt sjov,« si­ger Mark Mi­nerus og fort­sa­et­ter:

»Han kom­mer fra en syd­lig provins i Hol­land og var som ung ryt­ter ik­ke spe­ci­elt ta­lent­fuld. Han var ik­ke den bed­ste, men han gav al­drig op. Hans tid­li­ge­re tra­e­ner har for­talt, at hans an­sigt al­tid blev rødt som en to­mat. Han blev ik­ke be­trag­tet som den mest ta­lent­ful­de ryt­ter på Ra­bo­bank, men hol­det kun­ne selv­føl­ge­lig se hans po­ten­ti­a­le. Ef­ter­føl­gen­de er han flyt­tet til Giro­na i Spa­ni­en sam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.