T ik­ke til ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NAVN: Ste­ven Kru­i­jswi­jk FØDT: 7. ju­ni 1987 (28 år) i Bra­bant-re­gio­nen. 2006: Van Vli­et–EBH Ad­vo­ca­ten 2007–2009: Ra­bo­banks kon­ti­nen­tal­hold 2010-: Ra­bo­bank (nu Lot­toNL-Jum­bo) men med Ro­bert Gesink og har gjort en mas­se små ting rig­tigt.«

Apro­pos det med at vin­de min­der Hol­land lidt om Danmark, når det kom­mer til grand tours – det bug­ner ik­ke li­ge­frem med sej­re. Hol­land­ske Jan Jans­sen vandt Vu­el­ta­en i 1967 og Tour de Fran­ce året ef­ter, og si­den fulg­te kla­tre­ren med det no­get me­re ka­rak­te­ri­sti­ske navn, Joop Zo­e­te­melk, og sej­re­de i Vu­el­ta­en i 1979 og Tour de Fran­ce i 1980. In­gen hol­la­en­der har no­gen­sin­de vun­det Giro­en.

De 17 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re har nu el­lers fle­re pro­mi­nen­te eta­pe­løbs­ryt­te­re at hep­pe på. For­u­den Tom Du­moulin, som im­po­ne­re­de i Vu­el­ta­en sid­ste år og la­en­ge lig­ne­de en vin­der, er der Ro­bert Gesink og Bauke Mol­le­ma, som er sik­re star­te­re på Tour de Fran­ce-mand­ska­ber­ne Lot­toNL-Jum­bo og Trek Fa­ctory Ra­cing. De to og Du­moulin er langt stør­re stjer­ner og pry­der for­si­den af ma­ga­si­ner­ne i mar­kant hø­je­re grad end Kru­i­jswi­jk, som pa­rak­doksalt og over­ra­sken­de nok lig­ner man­den, der sik­rer Hol­land en grand tour-sejr for før­ste gang i 36 år. For­ti­dens råd­ne kul­tur Det lig­ger li­ge for at spør­ge, om Kru­i­jswi­jk så og­så au­to­ma­tisk bli­ver en stør­re stjer­ne end Mol­le­ma, Gesink og Du­moulin, men så­dan kan man ik­ke nød­ven­dig­vis stil­le det op, me­ner Mark Mi­nerus.

»Det er sva­ert at si­ge, om han er den bed­ste ryt­ter med hol­land­sk pas. Ser du på top 10 i Giro­en, mang­ler de al­ler­stør­ste som Chris Froo­me, Al­ber­to Con­ta­dor og Na­rio Qu­in­ta­na, som jo er dem, som Bauke Mol­le­ma og Ro­bert Gesink skal kon­kur­re­re med i juli,« si­ger han.

Når re­la­tivt ukend­te ryt­te­re tit­ter frem på den helt sto­re sce­ne, en­der de au­to­ma­tisk med at skul­le for­hol­de sig til do­ping på grund af for­ti­dens råd­ne kul­tur i de to­hju­le­des ver­den. Kru­i­jswi­jk har al­le­re­de af­vist at ha­ve sprøjtet sig med epo el­ler det, der lig­ner.

I sin tid som cy­kel­jour­na­list var Mark Mi­nerus man­den, der af­slø­re­de, at Ra­bo­bank-le­del­sen me­re el­ler min­dre så igen­nem fin­gre­ne med do­ping fra 1996 til 2007. Den sag ryste­de lan­det, og det gjor­de ik­ke rystel­ser­ne min­dre, da stjer­ner­ne og pu­bli­kums­hel­te­ne Mi­cha­el Boo­gerd og Tho­mas Dek­ker si­den af­slø­re­de, at de hav­de be­nyt­tet sig af ulov­li­ge stof­fer i kar­ri­e­ren.

End­nu er det ene­ste, som Kru­i­jswi­jk har gjort ’galt’ at kø­re mar­kant sta­er­ke­re end de an­dre, og Ma­non Col­son ser in­gen grund til at ret­te en mi­stan­ke mod Lot­toNL-Jum­bo-ryt­te­ren. Mi­nerus bak­ker Col­son op, men han for­hol­der sig al­tid ba­re en lil­le smu­le skep­tisk på grund af den bro­ge­de for­hi­sto­rie i cy­kel­spor­ten. Skal ny­de øje­blik­ket »Jeg har la­ert al­drig at sto­le på no­gen idra­ets­u­dø­ve­re. Du bør al­tid ha­ve ba­re en lil­le flig af tvivl over for de­res pra­e­sta­tio­ner, men sam­ti­dig jub­le med dem i takt med at de la­ver re­sul­ta­ter­ne. Jeg si­ger al­tid til cy­ke­log fod­bold­fans, at de skal ny­de øje­blik­ket, men at de ik­ke må bli­ve cho­ke­re­de, når de­res hel­te fal­der ned fra pie­desta­len,« si­ger Mark Mi­nerus.

Da Ra­bo­bank-hol­det sta­dig ka­em­pe­de med ef­ter­døn­nin­ger­ne af do­ping-af­slø­rin­ger­ne og ik­ke mindst Mi­cha­el Ras­mus­sens højdra­ma­ti­ske exit fra Tour de Fran­ce i 2007, var Ste­ven Kru­i­jswi­jk na­er­mest sta­dig en sa­ed­cel­le i cy­kel­ma­es­sig for­stand.

Giro­en be­gynd­te i Hol­land i 2010, og det var sam­ti­dig Kru­i­jswi­j­ks før­ste grand tour på Ra­bo­bank-hol­det. Han blev no­get over­ra­sken­de ud­ta­get få da­ge før star­ten, for­di sprin­te­r­en Oscar Frei­re var ska­det, og den­gang var der over­ho­ve­det ik­ke no­gen, der kend­te til Ste­ven Kru­i­jswi­jk.

Ra­bo­bank-ryt­ter­ne ga­e­ste­de det stør­ste tv-show i Hol­land, De We­reld Draait Door, og va­er­ten så Kru­i­jswi­jk sid­de dér i den til lej­lig­he­den op­stil­le­de so­fa. Hvem er du, spurg­te va­er­ten, og Kru­i­jswi­jk sva­re­de med sit navn. Va­er­ten fort­sat­te med at si­ge, at han ik­ke lig­ne­de en ryt­ter, og at han så så ung ud. Det var et sa­ert øje­blik, forta­el­ler Ma­non Col­son, og nu, seks år se­ne­re, lig­ner Ste­ven Kru­i­jswi­jk den før­ste hol­land­ske vin­der af Giro d’Ita­lia. No­gen­sin­de.

Ma­non Col­son ar­bej­der i dis­se da­ge iha­er­digt på at få Kru­i­jswi­jk i stu­di­et man­dag af­ten, når han for­hå­bent­lig for hol­la­en­der­ne har vun­det Giro­en om søn­da­gen.

Lyk­kes hun med den mis­sion, be­hø­ver va­er­ten ik­ke spør­ge ind til, hvem Ste­ven Kru­i­jswi­jk er. Det ved al­le i Hol­land ef­ter­hån­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.