S vil be­skyt­te LO-fa­mi­li­er

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Hvis PSO-af­gif­ten af­skaf­fes, skal re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­gets par­ti­er fin­de 70 mil­li­ar­der kro­ner over ti år for at luk­ke det hul, som de mang­len­de ind­ta­eg­ter fra af­gif­ten ef­ter­la­der. Re­ge­rin­gen la­eg­ger op til at ha­e­ve bund­skat­ten med 0,31 pro­cent­po­int samt sa­en­ke per­son­fradra­get med 1100 kro­ner for at be­ta­le den reg­nin­gen for bort­skaf­fel­sen af af­gif­ten.

Den løs­ning kan må­ske gå an, hvis der ta­ges hen­syn til, at det ik­ke bli­ver dy­re­re at va­e­re ek­sem­pel­vis en LO-fa­mi­lie med to børn. Det me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht.

»Det, som re­ge­rin­gen har frem­lagt for os, pe­ger på, at det sam­let set vil bli­ve bil­li­ge­re for for­skel­li­ge ty­per af fa­mi­li­er,« si­ger han.

Skat­te­reg­nin­gen skal der­med helst ik­ke bli­ve stør­re, end at be­spa­rel­sen på el­reg­nin­gen, når PSO-af­gif­ten for­svin­der, kan da­ek­ke den.

I ste­det hå­ber Ben­ny En­gel­bre­cht, at re­ge­rin­gen vil ind­dra­ge be­spa­rel­ser i støt­te­o­rd­nin­ger til er­hvervs­li­vet som en del af fi­nan­si­e­rin­gen.

»I al­le til­fa­el­de sy­nes vi, at det vil va­e­re klogt at kig­ge på an­dre mo­del­ler. Hvis man gør, som re­ge­rin­gen la­eg­ger op til, vil det bli­ve en me­get stor be­spa­rel­se for er­hvervs­li­vet,« si­ger han.

Af­vi­ser blankt

Og­så Dansk Fol­ke­par­ti har over­for Ber­ling­s­ke gi­vet ud­tryk for, at de ger­ne ser, at er­hvervs­li­vet kom­mer til at be­ta­le en del af reg­nin­gen.

De Kon­ser­va­ti­ve har blankt af­vist, at skat­ten skal ha­e­ves, mens Li­be­ral Al­li­an­ce ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig, mens der fo­re­går for­hand­lin­ger.

Al­ter­na­ti­vet me­ner at de dår­ligst stil­le­de i sam­fun­det, kom­mer til at be­ta­le reg­nin­gen, hvis PSO-af­gif­ten af­skaf­fes.

»I ste­det for at la­de de virk­som­he­der og bor­ge­re, der bru­ger mest strøm, be­ta­le mest til den grøn­ne om­stil­ling, ha­e­ver man nu skat­ten i bun­den og la­der der­ved de al­le­re­de dår­ligst stil­le­de be­ta­le reg­nin­gen,« si­ger skat­te­o­rd­fø­rer René Ga­de i en skrift­lig kom­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.