Jen­ni­fer Ani­ston i sorg over mo­de­rens død

BT - - NYHEDER -

Hvis du klik­ker på links el­ler åb­ner tvivls­om­me ved­ha­ef­te­de fi­ler, kan du få ransomwa­re el­ler an­den ska­de­lig virus på com­pu­te­ren. Du skal slet­te spam med det sam­me uden at åb­ne det.

Hjem­mesi­der, der ulov­ligt ud­lover f.eks. gra­tis softwa­re, mu­sik og film, er of­te lok­kemad for at lok­ke in­te­ta­nen­de of­re til. I det he­le ta­get bør du kun be­sø­ge hjem­mesi­der, som du har fuld til­lid til.

Den ret­te be­skyt­tel­se re­gi­stre­rer far­li­ge web­s­i­tes, down­lo­ads og spam – og stop­per ransomwa­re fuld­sta­en­digt, før den når at in­stal­le­re sig selv. Du skal dog sør­ge for, at din sik­ker­heds­softwa­re er op­da­te­ret, el­lers vil den ik­ke kun­ne re­gi­stre­re nye trus­ler.

I de fle­ste til­fa­el­de er det sva­ert at fjer­ne ransomwa­re, når først com­pu­te­ren er ble­vet in­fi­ce­ret. Selv hvis du får fjer­net den ska­de­li­ge virus, er det ik­ke sik­kert, at du kan få ad­gang til di­ne fi­ler.

Ha­ck­e­re, som bru­ger ransomwa­re, er go­de til at fin­de »sår­bar­he­der« el­ler sva­ge punk­ter i sy­ste­met, hvis det ik­ke er ble­vet op­da­te­ret i et styk­ke tid. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS EN SVAER TID Sku­e­spil­le­ren Jen­ni­fer Ani­ston går i øje­blik­ket igen­nem en hård tid ef­ter at ha­ve mi­stet sin mor, Nan­cy Dow, til syg­dom. Det rap­por­ter E! News, som har få­et en of­fi­ci­el ud­ta­lel­se fra ’Fri­ends’-stjer­nen.

»Det er med stor sorg, at min bror Jo­hn og jeg an­non­ce­rer bort­gan­gen af vo­res mor, Nan­cy Dow. Hun var 79 år og dø­de fred­fyldt, om­gi­vet af fa­mi­lie og ven­ner, ef­ter at ha­ve ud­holdt la­en­ge­re tids syg­dom,« ly­der det i med­del­el­sen, som og­så be­der om, at fa­mi­li­en får ro i den sva­e­re tid. »Vi be­der om, at vo­res fa­mi­lies pri­vat­liv bli­ver respek­te­ret, mens vi sør­ger over vo­res tab,« ly­der det end­vi­de­re i med­del­el­sen. Li­ge­som sin dat­ter gjor­de Nan­cy Dow og­så sku­e­spil­ler­fa­get til en le­ve­vej i pe­ri­o­der, da hun i 1966 og 1967 var med i hen­holds­vis tv­se­ri­er­ne ’The Be­ver­ly Hil­l­bil­lies’ og ’The Wild Wild West’. Se­ne­st op­t­rå­d­te den nu af­dø­de sku­e­spil­ler i fil­men ’Pu­re’ fra 2004. Hun var gift med Jo­hn Ani­ston fra 1965 til 1980, med hvem hun fik dat­te­ren Jen­ni­fer Ani­ston. For­in­den var hun gift med Ja­ck Me­li­ck, som hun fik Jen­ni­fer Ani­stons halv­bror, Jo­hn T. Me­li­ck, med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.