Slad­der styr­ker sam­men­hol­det

BT - - NYHEDER -

TO SLAGS SLAD­DER på ar­bejds­plad­sen. Det me­ner Je­a­net­te Lem­mer­gaard, der er lek­tor og in­sti­tut­le­der ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Hun har for­sket i slad­der og me­ner, der er for­skel på ne­ga­tiv og po­si­tiv slad­der.

»Det er helt klart en ten­dens til, at man for­bin­der slad­der med no­get ne­ga­tivt, men man glem­mer, at po­si­tiv slad­der fak­tisk gav­ner ar­bejds­mil­jø­et. Der­for er det vig­tigt, at vi ik­ke bli­ver så slad­der­for­s­kra­ek­ke­de, at vi ik­ke tør ta­le om hin­an­den på ar­bejds­plad­sen. Po­in­ten er, at det skal fo­re­gå på en or­dent­lig må­de,« forta­el­ler hun til ma­ga­si­net Ar­bejds­mil­jø.

Hvis me­d­ar­bej­der­ne luf­ter de­res fru­stra­tio­ner over che­fens be­slut­ning om at ind­dra­ge frokost­pau­sen, kan det styr­ke sam­men­hol­det og so­li­da­ri­te­ten blandt me­d­ar­bej­der­ne, me­ner Je­a­net­te Lem­mer­gaard. Of­fent­ligt an­sat­te slad­rer mest Hun bak­kes op af Hans Hve­ne­gaard, der er psy­ko­log og ar­bejds­livs­for­sker fra kon­su­lentvirk­som­he­den TeamAr­bejds­liv.

»På man­ge ar­bejds­plad­ser hed­der det sig, at man ik­ke må ta­le om tin­ge­ne i kro­ge­ne. Min er­fa­ring forta­el­ler mig, at det er no­get vrøvl. Det er vig­tigt, at der bli­ver talt om tin­ge­ne. Om det er i kro­ge­ne, i skyl­le­rum­met el­ler an­dre ste­der, er ik­ke så af­gø­ren­de,« si­ger han til BT.

Men man skal pas­se på, at slad­de­ren ik­ke ta­ger over­hånd. Det kan nem­lig gø­re me­re ska­de end gavn for ar­bejds­mil­jø­et, hvis slad­de­ren får en ne­ga­tiv klang.

»Der, hvor det går galt, er, når tin­ge­ne bli­ver i kro­ge­ne. Hvis ’god slad­der’ skal gi­ve me­ning, skal den løf­tes va­ek fra kro­ge­ne og frem i ly­set, så al­le in­vol­ve­re­de par­ter på ar­bejds­plad­sen bli­ver ind­dra­get,« si­ger han.

An­sat­te i den of­fent­li­ge sek­tor slad­rer klart mest, vi­ser en un­der­sø­gel­se, Epi­ni­on har la­vet for De­loit­te. 55 pro­cent af de of­fent­ligt an­sat­te har så­le­des op­le­vet kol­le­ger, der har talt grimt om de­res ar­bejds­kol­le­ger. Til gen­ga­eld har kun 27 pro­cent i me­di­e­bran­chen over­hørt ne­ga­ti­ve sam­ta­ler om kol­le­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.