In­f­la­tion i la­e­ge­er­kla­e­rin­ger

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Ka­e­re sund­heds­mi­ni­ster Det­te brev er stilet til dig, for­di jeg ger­ne vil gø­re op­ma­er­k­som på et om­fat­ten­de pro­blem i det dan­ske sund­heds­va­e­sen. Jeg har mod­ta­get man­ge hen­ven­del­ser om, at alt for man­ge la­e­ger er for rund­hån­de­de med at de­le la­e­ge­er­kla­e­rin­ger ud og på den må­de bli­ver brugt som va­er­k­tøj i om­fat­ten­de so­ci­alt bed­ra­ge­ri. Det­te ga­el­der na­tur­lig­vis ik­ke for he­le la­e­ge­stan­den. Der er man­ge or­dent­li­ge la­e­ger, som gør det frem­ra­gen­de. Men det er et pro­blem, og vi er nødt til at for­hol­de os til det. SOM EN DEL af mit ar­bej­de for ind­føds­rets­ud­val­get er jeg selv stødt på fa­eno­me­net. Man skal op­fyl­de vis­se be­tin­gel­ser for at få dansk stats­bor­ger­skab her i lan­det, men ved hund­vis af de an­søg­nin­ger, som jeg har set, var der ved­lagt en la­e­ge­er­kla­e­ring med øn­ske om at fri­ta­ge an­sø­ge­ren for et el­ler fle­re af dis­se krav. FOR NYLIG MODTOG jeg et tan­ke­va­ek­ken­de brev fra en la­e­ge, som åben­hjer­tigt for­tal­te mig, hvor­dan ved­kom­men­de dag­ligt er vid­ne til og of­te selv har følt sig pres­set til at ud­skri­ve la­e­ge­er­kla­e­rin­ger, hvor der var helt åben­lyst so­ci­alt bed­ra­ge­ri in­vol­ve­ret. Det er en form for so­ci­alt bed­ra­ge­ri, som til­sy­ne­la­den­de isa­er fo­re­går blandt vis­se ind­van­drer­grup­per her i lan­det. Desva­er­re! Og ja, det fo­re­går og­så blandt dan­ske­re, men det er me­re ud­bredt i ind­van­drer­kred­se. For ek­sem­pel har la­e­gen op­le­vet, at en kvin­de øn­ske­de en la­e­ge­er­kla­e­ring for sin dår­li­ge ryg, men ik­ke kun­ne kom­me til det an­vi­ste tids­punkt på grund af sit sor­te ren­gø­rings­ar­bej­de. Et an­det ek­sem­pel er en kvin­de, som li­ge har fun­det ud af, at hun er gravid og straks kla­ger over smer­ter og for­lan­ger at bli­ve sy­ge­meldt. Der fin­des et utal af så­dan­ne ek­semp­ler. FA­ENO­ME­NET ER SÅ ud­bredt, at fle­re ju­rastu­de­ren­de har spe­ci­a­li­se­ret sig i at rå­d­gi­ve om, hvor­dan man kan hi­ve flest mu­li­ge of­fent­li­ge ydel­ser ud af sy­ste­met ved at fu­ske med op­lys­nin­ger­ne. Der­for er det kun få pro­cent af flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, som bli­ver er­kla­e­ret ar­bejds­mar­keds­pa­ra­te. Der er fle­re grun­de til, at la­e­ger­ne er så rund­hån­de­de med la­e­ge­er­kla­e­rin­ger­ne. Nog­le fø­ler sig pres­set, mens an­dre tror, de hja­el­per folk. Jeg me­ner, det er at gø­re folk en bjør­ne­tje­ne­ste. Gi­ver man en la­e­ge­er­kla­e­ring, fre­der man den per­son for de ek­si­ste­ren­de reg­ler, men man stig­ma­ti­se­rer og­så ved­kom­men­de. Man ta­ger ini­ti­a­ti­vet fra dem, og man­ge en­der med at sid­de der­hjem­me dag ind og dag ud og gå i ne­ga­tivt selvsving. Det er ef­ter­hån­den vel­kendt, at det er me­get sun­de­re for sja­e­len at kom­me ud blandt folk og va­e­re en del af et fa­el­les­skab. Jeg har hørt, at vis­se ind­van­drer­kvin­der får dis­se la­e­ge­er­kla­e­rin­ger, for­di de­res mand ik­ke øn­sker, de skal del­ta­ge i sam­funds­li­vet. På den må­de kom­mer det dan­ske sund­heds­sy­stem util­sig­tet til at støt­te åben­lys un­der­tryk­kel­se. SÅ KA­E­RE SUND­HEDS­MI­NI­STER, jeg hå­ber, du vil ta­ge fat i det­te pro­blem. Som en start kun­ne man sen­de et hyr­de­brev ud til al­le la­e­ger, hvor man op­for­drer dem til at va­e­re me­re om­hyg­ge­li­ge med ud­de­lin­gen af la­e­ge­er­kla­e­rin­ger. Vi be­ta­ler al­le skat til den sam­me kas­se, og sny­der man det ene sted, går det ud over det an­det. Man­ge af vo­res gam­le får kun ét bad om ugen og ét bleskift om da­gen. La­e­ger og sy­geple­jer­sker må ar­bej­de for to, for­di der er skå­ret helt ind til be­net i sund­heds­va­es­net. Vi kan ik­ke for­sva­re at se stil­tien­de til, når der fo­re­går den form for bed­ra­ge­ri – det er gan­ske en­kelt en hån mod al­le skat­tey­de­re.

PANELET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.