Rej­se­fe­ber til

BT - - NYHEDER -

SOLSKIN Hun­grer du ef­ter en uge i so­len ved Mid­del­ha­vet, er det ef­ter­hån­den kun che­fens vil­lig­hed til at gi­ve fe­rie med kort var­sel, der kan brem­se dig. Pri­ser­ne på af­buds-char­ter­rej­ser er nem­lig sja­el­dent set la­ve­re end nu. Det forta­el­ler Ole Stou­by, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Tra­vel­mar­ket.dk, som og­så står bag Dansk Flypri­sin­dex, der føl­ger ud­vik­lin­gen i flypri­ser til ud­valg­te desti­na­tio­ner.

»Det er helt vildt, så la­ve pri­ser­ne er nu. Jeg kan umid­del­bart ik­ke hu­ske, hvor­når man sidst har kun­net rej­se så bil­ligt på char­ter­fe­rie til så man­ge ste­der.«

En af­bud­s­rej­se har i vir­ke­lig­he­den sja­el­dent no­get med af­bud at gø­re.

Trods nav­net er de char­ter­rej­ser, der sa­el­ges som ’af­bud­s­rej­ser’, sna­re­re få re­ste­ren­de fly- og ho­tel­plad­ser, som bu­reau­er øn­sker at få af­sat med kort var­sel for ik­ke at ha­ve tom­me va­e­rel­ser på de­res fe­ri­e­desti­na­tio­ner.

Der af­går af­bud­s­rej­ser fra bå­de Aal­borg og Bil­lund, men langt de fle­ste ud­går fra Kø­ben­havn. Fle­re år­sa­ger til pris-dum­ping Ole Stou­by forta­el­ler, at der ge­ne­relt er kom­met fle­re af­bud­s­rej­ser til, for­di ef­ter­spørgs­len ef­ter char­ter­rej­ser ik­ke stem­mer overens med ud­bud­det, hvil­ket i sid­ste en­de pres­ser pri­ser­ne.

Uove­r­ens­stem­mel­sen skyl­des del­vist, at der er kom­met fle­re char­ter­sel­ska­ber til, og at fle­re per­so­ner er be­gyndt selv at sam­men­sa­et­te de­res fe­rie frem for at kø­be de fa­er­di­ge pak­ke­rej­ser.

Tids­punk­tet på året og vej­ret har des­u­den og­så me­get at si­ge for, hvor me­get man må slip­pe for at kom­me syd på.

»Fra be­gyn­del­sen af maj og frem til ok­to­ber lø­ber char­ter­sel­ska­ber­nes som­mer­sa­e­son for rej­ser til Mid­del­ha­vet. Det be­ty­der, at de rå­der over fle­re fly og ho­telva­e­rel­ser i det tids­rum. Det kan imid­ler­tid va­e­re en ud­for­dring for sel­ska­ber­ne at få solgt al­le plad­ser­ne i ’yder­må­ne­der­ne’ maj og sep­tem­ber, for­di sko­ler­ne i Dan­mark ik­ke har fe­rie, og man­ge bør­ne­fa­mi­li­er der­for und­la­der at ta­ge af sted. Der­for er det hel­ler ik­ke unor­malt, at man sa­el­ger bil­li­ge rej­ser i de pe­ri­o­der, men det, vi ser nu, er al­li­ge­vel ret ek­stra­or­di­na­ert,« si­ger han og til­fø­jer, at det go­de vejr i maj og­så har tvun­get char­ter­sel­ska­ber­ne til at sa­en­ke pri­ser­ne for at kun­ne lok­ke dan­sker­ne til at sø­ge uden­lands. Rejs uspe­ci­fi­ce­ret - og godt Har man is i ma­ven, kan der og­så va­e­re pen­ge at spa­re ved at rej­se til et uspe­ci­fi­ce­ret ho­tel.

»Man­ge tør ik­ke rej­se til et uspe­ci­fi­ce­ret ho­tel, for­di de fryg­ter at kom­me til at bo dår­ligt. I langt de fle­ste til­fa­el­de vil den frygt dog va­e­re ube­ret­ti­get, da de sto­re char­ter­sel­ska­ber gan­ske en­kelt ik­ke sen­der folk af sted til ho­tel­ler med min­dre end to stjer­ner. De har jo in­gen in­ter­es­se i at gi­ve kun­den en skidt op­le­vel­se og har i øv­rigt og­så et renom­mé, som de øn­sker at va­er­ne om,« si­ger Ole Stou­by og na­ev­ner, at man i sja­eld­ne til­fa­el­de end­da kan op­le­ve at bli­ve ind­kvar­te­ret på fi­re- og fem­stjer­ne­de ho­tel­ler, da dis­se kan va­e­re sva­e­re at få fuldt be­sat på grund af de­res hø­je­re pri­ser.

Han min­der imid­ler­tid om, at det er vig­tigt at hu­ske på, at man bør over­ve­je nø­je, om et uspe­ci­fi­ce­ret ho­tel er det ret­te valg for en, hvis man har sa­er­li­ge be­hov el­ler øn­sker. Jeg kan umid­del­bart ik­ke hu­ske, hvor­når man sidst har kun­net rej­se så bil­ligt på char­ter­fe­rie til så man­ge ste­der Afrej­se fra Jyl­land

SPECIFICERET

Sted: Da­la­man, Tyr­ki­et Sel­skab: Star Tour Ho­tel: Forum Resi­den­ce *** Ty­pe: 2 va­er. Lej­lig­hed til to per­so­ner Pris: 1.098,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: Fra Bil­lund 27/5-16 Sted: Ala­nya, Tyr­ki­et Sel­skab: Bra­vo Tours Ho­tel: Bel­la Bra­vo *** Ty­pe: 2 va­er. Lej­lig­hed til fi­re per­so­ner Pris: 1.146,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: Fra Bil­lund 2/6-16 Sted: An­ta­lya, Tyr­ki­et Sel­skab: Star Tour Ho­tel: Fa­mily Li­fe Pa­s­cha Bay **** Ty­pe: 1 va­er. Lej­lig­hed til to per­so­ner Pris: 1.138,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: Fra Aal­borg 28/5-16

USPE­CI­FI­CE­RET

Sted: Cha­nia, Kre­ta, Gra­e­ken­land Sel­skab: Spies Ho­tel: Va­e­rel­se el­ler lej­lig­hed med mindst to stjer­ner Pris: 699,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: Fra Bil­lund 28/5-16 Sted: Sel­skab: Ho­tel: Pris: Afrej­se: Sted: Sel­skab: Ho­tel: Pris: Afrej­se:

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på Kor­fu, Gra­e­ken­land Star Tour Ind­kvar­te­ring ik­ke an­gi­vet 998,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Fra Bil­lund 3/6-16 Syd­li­ge Tyr­ki­et Na­zar Dob­beltva­e­rel­se til to per­so­ner 999,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Fra Aal­borg28/5-16

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.