Ra­bat­pri­ser

BT - - NYHEDER -

SPECIFICERET

Sted: Agia Apo­sto­li, na­er Cha­nia på Kre­ta, Gra­e­ken­land – Sel­skab: Sun Tours Ho­tel: Gol­den Beach *** Ty­pe: 2-va­er. lej­lig­hed til 2 per­so­ner Pris: 898,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 27/5-16 Sted: Ar­gas­si, Zakynt­hos, Gra­e­ken­land Sel­skab: Spies Ho­tel: Ti­mo­t­heos Stu­dios **+ Ty­pe: 1 va­er. Lej­lig­hed til to per­so­ner Pris: 998,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 30/5-16 Sted: Ala­nya, Tyr­ki­et Sel­skab: De­tur Ho­teL: Kle­o­pa­tra Tower ***+ Ty­pe: 2 va­er. Lej­lig­hed til to per­so­ner Pris: 996,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 28/5-16 Afrej­se fra Kø­ben­havn Sted; Bur­gas, Bul­ga­ri­en Sel­skab: Star Tour Ho­tel: Blue Star Ma­jestic Beach **** Ty­pe: 1 va­er. lej­lig­hed til to per­so­ner Pris: 1.398,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 30/5-16 Sted; Al­bu­feira, Al­gar­ve, Portu­gal Sel­skab: Apol­lo Ho­tel: Clu­be Praia da Ou­ra *** Ty­pe: 1 va­er. Lej­lig­hed til to per­so­ner Pris: 1.798,- pr. per­son for 14 na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 28/5-16

USPE­CI­FI­CE­RET

Sted: Var­na, Bul­ga­ri­en Sel­skab: Spies Ho­tel: Va­e­rel­se el­ler lej­lig­hed med mindst to stjer­ner Pris: 699,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 30/5-16 Sel­skab: Ho­tel: Pris: Sted: Afrej­se: Sted: Mall­orca, Spa­ni­en Sel­skab: Apol­lo Ho­tel: Dob­beltva­e­rel­se til to voks­ne Pris: 798,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 28/5-16 Sted: Naxos, Gra­e­ken­land Sel­skab: Apol­lo Ho­tel: Dob­beltva­e­rel­se til to voks­ne Pris: 798,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner Afrej­se: 28/5-16 SØGEMASKINER TIMING TIDS­PUNKT HO­TEL­LER VEJRUDSIGT Rejs når vej­ret er godt. Rej­sesel­ska­ber sa­en­ker ty­pisk pri­ser­ne i pe­ri­o­der, hvor vej­ret i Dan­mark er godt, for at få folk til at rej­se. Der­for kan det og­så va­e­re en god idé at slå til på en bil­lig rej­se, hvis vej­r­ud­sig­ten mel­der om dår­ligt vejr for­u­de, da pri­ser­ne så igen vil sti­ge. Omvendt kan der og­så va­e­re pen­ge at spa­re ved at se, om der er godt vejr for­u­de og så ven­te med at be­stil­le ind­til da. FORVENTNINGER For­vent ik­ke af­bud­s­rej­ser til over­søi­ske desti­na­tio­ner. Af­bud­s­rej­ser går na­e­sten al­tid til Sy­d­eu­ro­pa, hvor der er mas­ser af fe­ri­e­desti­na­tio­ner. Ste­der som Thailand og Me­xi­co ud­gør en re­la­tivt lil­le del af char­ter­sel­ska­ber­nes ud­bud og bli­ver tit købt i god tid.

An­ta­lya, Tyr­ki­et Spies Va­e­rel­se el­ler lej­lig­hed med mindst to stjer­ner 699,- pr. per­son for syv na­et­ter ved køb til to voks­ne per­so­ner 30/5-16 Få et hur­tigt over­blik over pri­ser og desti­na­tio­ner ved hja­elp af de for­skel­li­ge søgemaskiner, der fin­des på in­ter­net­tet. Tjek lø­ben­de pri­ser op til den pe­ri­o­de, du over­ve­jer at rej­se i. Af­bud­s­rej­ser bli­ver tit bil­li­ge­re, jo ta­et­te­re på af­rej­se­tids­punk­tet man kom­mer. Und­gå dog at bli­ve grå­dig. Husk, at en rej­se til 1.200 kro­ner sta­dig­va­ek er bil­lig - og­så selv­om den må­ske er 200 kro­ner bil­li­ge­re et par da­ge se­ne­re. Det er ae­r­ger­ligt at gå glip af et godt til­bud, hvis vej­ret skif­ter, el­ler en an­den kø­ber rej­sen. Va­elg den ret­te må­ned. ’Yder­sa­e­so­ner’ som maj og sep­tem­ber, hvor der ik­ke er no­gen sko­le­fe­ri­er, men som sta­dig­va­ek lig­ger ta­et op ad sko­ler­nes som­mer­fe­rie, er ty­pisk de må­ne­der, hvor de bil­lig­ste af­bud­s­rej­ser vil va­e­re at fin­de. Frygt ik­ke de uspe­ci­fi­ce­re­de ho­tel­ler. De sto­re rej­se­bu­reau­er øn­sker ik­ke at skra­em­me kun­der va­ek el­ler ri­si­ke­re de­res ry, og vil der­for ik­ke sam­ar­bej­de med dår­li­ge ho­tel­ler. Man skal imid­ler­tid over­ve­je den­ne mu­lig­hed nø­je, hvis man har børn el­ler an­dre sa­er­li­ge krav el­ler be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.