Un­ge an­gri­ber po­li­ti­et i Pa­ris

BT - - NYHEDER -

PROTESTER Ma­ske­re­de un­ge ka­ste­de i går med fla­sker mod po­li­ti­et i Pa­ris, der sva­re­de igen med tå­re­gas. Det dre­je­de sig om 100 un­ge, der rev sig løs fra en de­mon­stra­tion mod den so­ci­a­li­sti­ske re­ge­rings ar­bejds­re­form i den fran­ske ho­ved­stad, som var ar­ran­ge­ret af fag­for­e­nin­ger­ne. De un­ge smadre­de bu­tiks­ru­der og bil­r­u­der på de­res vej gen­nem Pa­ris’ ga­der, rap­por­te­re­de en jour­na­list fra nyheds­bu­reau­et AFP.

Tid­li­ge­re i går sag­de pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­nu­el Valls, at han er klar til at aen­dre vis­se de­le af den ar­bejds­re­form, som re­ge­rin­gen i sid­ste uge vedt­og gen­nem et sja­el­dent be­nyt­tet de­kret - alt­så uden at par­la­men­tet har haft lej­lig­hed til at stem­me om re­for­men. Kan ik­ke aen­dres Men Valls af­vi­ser, at ker­nen i den nye ar­bejds­re­form kan aen­dres. Den in­de­hol­der blandt an­det ar­bejds­gi­vers ret til at be­nyt­te sig af flek­si­bel ar­bejds­tid og let­te­re ad­gang til at fy­re me­d­ar­bej­de­re.

»Den­ne lov er god for løn­mod­ta­ger­ne, for den sik­rer dem fle­re ret­tig­he­der. Den er og­så god for iva­er­ksa­et­te­re, fag­for­e­nin­ger og de un­ge. Loven er til gavn for lan­det,« sag­de Valls.

Pra­esi­dent François Hol­lan­de, der er til G7-top­mø­de i Ja­pan, bak­ke­de sin pre­mi­er­mi­ni­ster op.

Kon­fron­ta­tio­nen mel­lem re­ge­rin­gen og de fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner er en af de mest al­vor­li­ge ud­for­drin­ger, som Hol­lan­de har stå­et over for som pra­esi­dent, og det sker kun et år før, der er pra­esi­dentvalg i Frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.