’Ring til min mand, når du fin­der mit lig’

BT - - NYHEDER -

TRAGISK DØDSFALD hun for­lod den etab­le­re­de van­dre­sti for at gå på toilet­tet i det ta­et be­vok­se­de om­rå­de. Og så lyk­ke­des det hen­de ik­ke at fin­de til­ba­ge til stien.

Hun for­sø­ger at sen­de fle­re sms’er til sin mand om, at hun er fa­ret vild, men der er så dår­lig for­bin­del­se, at han al­drig mod­ta­ger dem.

Hun for­sø­ger an­gi­ve­ligt at gå hø­je­re op på bjer­get for at få bed­re mo­bil­da­ek­ning, men det hja­el­per ik­ke.

Hun slår sit telt op på en tue i na­er­he­den af et min­dre vand­løb og over­nat­ter i tel­tet med sit regntøj, et ta­ep­pe og sin ro­sen­krans. Hun la­ver et sig­nal­flag af en skjor­te og prø­ver at la­ve et bål for at vi­se, hvor hun er. Men red­nings­mand­ska­bet kan ik­ke fin­de hen­de. Om­rå­det er så sva­ert frem­kom­me­ligt, at ma­ri­nen an­ven­der det til over­le­vel­ses­kur­ser, forta­el­ler Deb Pal­man fra red­nings­mand­ska­bet til Bo­ston Glo­be: Over­le­ve­de i 26 da­ge »For­hol­de­ne i om­rå­det gør en­hver ef­ter­søg­ning umu­lig. Det kan va­e­re sva­ert at for­stå, hvor sva­ert frem­kom­me­ligt om­rå­det er. Men uan­set hvor­når ef­ter­søg­nings­hol­det vil­le na­er­me sig om­rå­det, vil­le det bli­ve nødt til at ven­de om, før nat­ten faldt på.

Ge­ral­di­ne over­le­ver i 26 da­ge på de nødra­tio­ner af tør­ret tun­fisk, pro­te­in­ba­rer og ener­gi­pul­ver, hun har med. Hun etab­le­rer og­så et na­tur­toilet et styk­ke va­ek fra tel­tet. Og så skri­ver hun dag­bog til sin fa­mi­lie, mens hun ven­ter på hja­elp. Men ef­ter na­e­sten fi­re uger slip­per kra­ef­ter­ne op. Hun dør af sult og ud­mat­tel­se. Hun bli­ver fun­det lig­gen­de død med sin ro­sen­krans in­de i tel­tet.

Da hen­des lig bli­ver fun­det i 2015, vi­ser det sig, at hun kun var 10 mi­nut­ters van­dring fra en sti, der fø­rer ud til vej­en.

Lar­gay-fa­mi­li­en har end­nu ik­ke øn­sket at kom­men­te­re rap­por­ten om hen­des død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.