’Ga­me of Thro­nes’-fans ta­ger godt imod Pi­lou

BT - - NYHEDER -

Eu­ron Greyjoy be­gynd­te med brask og bram med at vip­pe sin bror af pin­den for der­ef­ter at ta­ge på en blo­dig vold­s­tur­né for at fejre sin kro­ning som kon­ge af Iron Islands. »En­de­lig! Ind­til nu har de to­talt ig­no­re­ret Greyjoyhi­sto­ri­en i den se­rie,« jub­ler bru­ge­ren Bla­ck­Dy­na­mi­te ved in­tro­duk­tio­nen af As­ba­ek som Kap­ta­jn Greyjoy i sa­e­son seks, mens ’Eve­ryt­hing’ skri­ver: »Lad os ik­ke glem­me, hvor fa­bel­ag­tig den­ne fyr (Pi­lou) var i det sid­ste af­snit (af ’Ga­me of Thro­nes’).«

»Jeg kan godt li­de det glimt, han har i øj­ne­ne,« skri­ver Krup­hix på Im­gur-net­va­er­ket, mens La­na Kay fra New York på Twit­ter er me­get be­gej­stret over den 34-åri­ge dan­ske sku­e­spil­lers pra­e­sta­tion i ver­dens mest ud­bred­te tv-se­rie:

»Vi kan ik­ke dis­ku­te­re, hvor im­po­ne­ren­de og ge­di­gen Pi­lou As­ba­ek er i rol­len som den ma­ni­p­u­le­ren­de, ma­ni­ske og magtsy­ge Eu­ron Greyjoy. For selv­føl­ge­lig er han det.« Kas­per fra ’Bor­gen’ Og fra Eng­land gen­ken­der Ted Lo­ve­day Pi­lou som spin­dok­to­ren Kas­per fra ’Bor­gen’, der har gå­et sin sej­rs­gang på bri­tisk tv:

»Jeg kan slet ik­ke kom­me mig over, hvor cool det er, at Kas­per fra ’Bor­gen’ nu er Eu­ron Greyjoy,« skri­ver den bri­ti­ske fan. En­kel­te er util­fred­se med, at Pi­lou ik­ke lig­ner skur­ken fra bø­ger­ne.

Nog­le sy­nes, han mang­ler klap­pen for det ene øje, mens an­dre ik­ke sy­nes, han ser hård nok ud: Til de kom­men­ta­rer har Pi­lou selv sendt et en­kelt twe­et med et godt glimt i øjet:

»Sor­ry - men med alt det drab og mord Eu­ron skal nå, har han alt­så brug for beg­ge øj­ne,« repli­ce­rer Pi­lou, der i fle­re må­ne­der har fil­met i New Ze­aland i for­bin­del­se med sit na­e­ste pro­jekt, som er den ame­ri­kan­ske sci­en­ce fi­ction-thril­ler ’Ghost In The Shell’.

Her har Pi­lou As­ba­ek en stør­re rol­le, og de se­ne­ste må­ne­der har han blandt an­det til­bragt i Wel­ling­ton sam­men med Scar­lett Jo­hans­son, der har fil­mens ho­ved­rol­le som Ma­jor Kus­a­nagi.

Det er an­den gang, de to spil­ler sam­men.

Før­ste gang var i 2013 i Luc Bes­sons ’Lu­cy’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.