Det skal du se Hold vej­ret Det myl­drer ind med nye an­sig­ter i vej­r­pro­gram­mer­ne. For Mik­kel Føns­skov og Divya Das var job­bet vej­en til en tv-kar­ri­e­re

BT - - TV-GUIDE -

SPRINGBRAET Der skal jo na­e­sten in­gen sol til, før vi hop­per i san­da­ler og sam­les med ven­ner­ne over en øl – godt vejr gør os me­re so­ci­a­le

Ni­na Bendixen, me­te­o­r­o­log

34 år, jour­na­list, sku­e­spil­ler og vej­r­va­ert si­den 2014

»Min tid­li­ge­re ar­bejds­plads var på Fyn­s­ke Me­di­ers Ra­dio, ’Klub­ben’, hvor jeg var mor­gen­ra­diova­ert. Før det hav­de jeg sam­me job på Ra­dio VLR i Vej­le.«

»Jeg har la­est fy­sik på DTU, og der­u­d­over er jeg ud­dan­net jour­na­list fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Så det er nok mi­ne for­mid­lings­ev­ner koblet med min na­tur­fag­s­in­ter­es­se, der har åb­net dø­ren til job­bet.«

Født i Her­lev, men vok­set op i Gre­ve, syd for Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.