Her er min dom

BT - - SUPER LIGA -

SA­E­SO­NEN 2015-2016 ER ved at gå på ha­eld, og selv om der re­ste­rer en spil­ler­un­de, til­la­der jeg mig at fa­el­de min dom over klub­ber­nes re­sul­ta­ter, da ta­bel­len me­re el­ler min­dre er sat. Jeg vil se sid­ste sa­e­sons slut­pla­ce­ring og vur­de­re hvil­ke klub­ber, der har flyt­tet sig bedst og dår­ligst, og lad os ba­re si­ge det, som det er: Søn­derjy­skes im­po­ne­ren­de frem­gang er der in­gen, der kan mat­che. Men hvem, der har kla­ret sig dår­ligst, ven­ter vi lidt med at af­slø­re. FC KØ­BEN­HAVN ER fortjent dansk me­ster, og jeg var helt sikker på in­den star­ten på sa­e­so­nen, at Stå­le Sol­bak­kens mand­skab vil­le va­e­re i et par­løb med FC Midtjyl­land om gul­det. Det var de to klart bed­ste trup­per, og jeg syn­tes umid­del­bart in­den sa­e­so­nen, at det var sva­ert at se, hvem der hav­de den bed­ste trup.

I mi­ne øj­ne var det de to bed­ste trup­per, der no­gen­sin­de er set i dansk fod­bold.

Men det er klart, at FC Kø­ben­havn har sat tin­ge­ne me­get bed­re sam­men og har ud­vik­let sig me­get me­re mar­kant end FC Midtjyl­land, der ik­ke har købt li­ge så godt ind, som klub­ben solg­te.

Jeg har man­ge gan­ge i den­ne klum­me rost Søn­derjy­ske for hol­dets sa­e­son, og det er ba­re at let­te sin hat for de­res pra­e­sta­tion og rå­be i respekt ef­ter dem. Jeg tviv­le­de selv på, om de kun­ne hol­de ka­den­cen, og det har de ba­re mod­be­vist. Igen – respekt. BRØND­BY HAR I lang tid lig­get til at kun­ne nå de­res mini­mums­sank­tion, nem­lig at få bron­ze, men de har ba­re haft en rig­tig svaer tid med et tra­e­ner­skift, for­di be­sty­rel­ses­for­man­den, Jan Bech An­der­sen, dum­me­de sig og of­fent­ligt kri­ti­se­re­de da­va­e­ren­de tra­e­ner, Tho­mas Frank, og de ud­skej­el­ser har ko­stet. Det er i for­hold til sid­ste sa­e­son sta­tus quo, og jeg sy­nes, at det er ne­ga­tivt, at man med et re­la­tivt stort for­brug ik­ke har ud­vik­let sig bed­re.

Det er let for AaB at skuf­fe med den fem­te­plads, de en­der på, for­di der ek­ster­nt igen­nem lang tid har va­e­ret den op­le­vel­se, at AaB bør lig­ge på en top­pla­ce­ring, men når man kig­ger på de­res spil­ler­ma­te­ri­a­le, sy­nes jeg, at det har va­e­ret im­po­ne­ren­de hø­je pla­ce­rin­ger, de har op­nå­et i de se­ne­ste år. De har kla­ret sig no­gen­lun­de i den­ne sa­e­son.

Bor­ring-Kel­ler-pro­ble­ma­tik­ken har gi­vet en mas­se tur­bu­lens i Ran­ders, og Co­lin Todd, der el­lers har va­e­ret urør­lig i en pe­ri­o­de, blev ud­sat for kri­tik og har va­e­ret i en van­ske­lig, van­ske­lig po­si­tion med et hold, der spil­ler for spil­ler ik­ke vil­le va­e­re en na­tur­lig del af top fi­re. De har gjort det ha­e­der­ligt i den­ne sa­e­son.

OB er ble­vet bed­re end sid­ste sa­e­son. Helt be­stemt, men jeg sy­nes sta­dig, de bur­de va­e­re ble­vet bed­re, end de er. Of­fen­sivt har de spil­le­re, som hø­rer til i top­pen af dansk fod­bold. De­res ud­for­dring er helt klart de­res de­fen­siv. De har et uind­fri­et po­ten­ti­a­le. FC NORD­S­JA­EL­LAND LEVEREDE en god pra­e­sta­tion i sid­ste sa­e­son med en sjet­te­plads, og det er ty­de­ligt at se, at klub­ben med Kas­per Hjul­mand har brugt det her for­år på at im­ple­men­te­re nye spil­le­re og sam­men­sa­et­te en stil, hvor re­sul­ta­tet ik­ke er alt­af­gø­ren­de. Så de har gi­vet køb på pla­ce­rin­gen.

Opryk­ker­ne fra Vi­borg har kla­ret sig rig­tig flot og kla­ret frisag tid­ligt, og i de­res bed­ste pe­ri­o­de sy­nes jeg, at de var klart for­sta­er­ket af Osama Ak­har­raz. Jeg sy­nes og­så, at man kan se, at de nu li­der un­der hans fra­va­er.

Jeg må bø­je mig for, at AGF ef­ter po­kal­fi­na­len har løf­tet sig og få­et en tro på eg­ne ev­ner, men når det er sagt, sy­nes jeg ae­r­ligt talt ik­ke, at hol­det har pra­este­ret bed­re, end ta­bel­len vi­ser. AGF har haft en dår­lig sa­e­son, Es­b­jerg har va­e­ret dår­li­ge­re, og Ho­bro har va­e­ret klart dår­ligst.

Og der­med når vi så og­så ned til, hvem der i mi­ne øj­ne har kla­ret sig dår­ligst. Es­b­jerg og AGF de­ler før­ste­plad­sen på den ne­ga­ti­ve for­vent­nings­ska­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.