Et bump på vej­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VAR IK­KE den op­takt til Mo­na­cos Grand Prix, Ke­vin Magnus­sen hav­de hå­bet på: Med cir­ka en halv ti­me til­ba­ge af FP2tra­e­nin­gen i går ef­ter­mid­dag mi­ste­de han her­re­døm­met over sin Re­nault i An­to­ny Nog­hes-op­løbs­svin­get og ram­le­de ind i au­tova­er­net. Ska­der­ne var til at over­se, en øde­lagt frontvin­ge, men tra­e­nin­gen var slut for dan­ske­ren.

Re­sul­ta­tet – en 17. plads i bå­de FP1 og FP2, kun ’un­der­gå­et’ af team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer og kø­rer­ne fra bund-hol­de­ne Sau­ber og Ma­nor – var hel­ler ik­ke no­get at skri­ve hjem om.

Men hver­ken mø­det med au­tova­er­net el­ler 17. plad­sen skal over­for­tol­kes. Der er ta­le om et bump på vej­en – en dår­lig dag på kon­to­ret, der for­hå­bent­lig bli­ver ret­tet op på, når den af­slut­ten­de tra­e­ning og kva­li­fi­ka­tio­nen af­vik­les i mor­gen. Den ge­ne­rel­le ud­vik­ling i Re­nault-tea­met er po­si­tiv, og der skal va­e­re plads til ’smut­te­re’ som den, der øde­lag­de ’K-Mags’ tors­dag i Mon­te Car­lo.

Af­kørs­len kom mod slut­nin­gen af et så­kaldt ’long-run’, hvor Magnus­sen skul­le af­prø­ve, hvor man­ge om­gan­ge man kun­ne pres­se ud af de så­kald­te su­per­soft da­ek. Det vi­ste sig – må­ske på grund af et for­kert set-up af bi­len – at va­e­re be­ty­de­ligt fa­er­re, end man hav­de hå­bet på, men Magnus­sen blev na­tur­lig­vis på ba­nen for at gen­nem­fø­re det plan­lag­te pro­gram. Plud­se­lig blev spe­ci­elt ven­stre for­da­ek mar­kant dår­li­ge­re, og uden det for­ven­te­de vej­greb ram­te dan­ske­ren bar­ri­e­ren. Ik­ke den sto­re dra­ma­tik og i yder­ste kon­se­kvens dét, en For­mel 1-tra­e­ning hand­ler om: At te­ste ma­te­ri­el­let til den yder­ste gra­en­se. Og lidt til. Den vig­tig­ste la­e­ring fra den før­ste tra­e­ning i Mo­na­co: Den nye Re­nault­mo­tor le­ver op til for­vent­nin­ger­ne. Den leverede de he­ste­kra­ef­ter, in­ge­ni­ø­rer­ne hav­de lo­vet RE­NAULT-MEKANIKERNE HAR FOR la­engst genop­byg­get bå­de Magnus­sens bil og den bil, Pal­mer røg i mu­ren med un­der for­mid­da­gens FP1. Nu har tea­mets in­ge­ni­ø­rer he­le da­gen til at fin­de et nyt set-up, for det, man hav­de ta­enkt sig frem til un­der Bar­ce­lo­na-te­sten i sid­ste we­e­kend, fun­ge­re­de åben­lyst ik­ke. Hel­ler ik­ke det sto­re pro­blem, for jeg for­står på Magnus­sen, at man nu ven­der til­ba­ge til no­get, der min­der om det set-up, der for 14 da­ge si­den sik­re­de ham sa­e­so­nens hidtil bed­ste kva­li­fi­ka­tions-re­sul­tat op til Spa­ni­ens Grand Prix. Det hand­ler om la­e­ring – og man la­e­rer som be­kendt og­så af si­ne fejl.

Og den vig­tig­ste la­e­ring fra den før­ste tra­e­ning i Mo­na­co: Den nye Re­nault-mo­tor le­ver op til for­vent­nin­ger­ne. Den leverede de he­ste­kra­ef­ter, in­ge­ni­ø­rer­ne hav­de lo­vet – og må­ske end­nu vig­ti­ge­re – rundt i Mon­te Car­los sna­ev­re ga­der. De kra­ef­ter, der nu er til rå­dig­hed i Re­nault-mo­to­ren, er me­re ’brug­ba­re’ end i den tid­li­ge­re ver­sion. Mo­ment-kur­ven, der gi­ver den ’dri­va­bi­li­ty’, der ik­ke rig­tig er no­get dansk ord for, er sim­pelt­hen ble­vet bed­re. Sam­ti­dig har den nye mo­tor vist sig be­ha­ge­ligt fri for de ’bør­ne­syg­dom­me’, der of­te ram­mer nyhe­der i For­mel 1, hvor al­ting al­tid pres­ses til det yder­ste. HVIS NO­GEN SKUL­LE va­e­re i tvivl om den nye Re­naults mo­tor­styr­ke, be­hø­ver de ba­re kig­ge på re­sul­ta­tet af FP2: Her kør­te Da­ni­el Ric­ci­ar­do med den nye mo­tor i sin Red Bull hur­tig­ste tid – med me­re end et halvt se­kund ned til de el­lers så over­leg­ne Mer­ce­des-bi­ler. Det er dét, ’K-Mag’ og Re­nault-in­ge­ni­ø­rer­ne skal ta­ge sig med sig fra den før­ste tra­e­nings­dag i Mon­te Car­lo.

Ik­ke det dy­best set li­ge­gyl­di­ge (sma­ek-)kys til au­tova­er­net i Ant­ho­ny No­ges-svin­get. BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.