Fug­len for­lod fø­rer­fel­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GIRO D’ITA­LIA måt­te slip­pe grup­pen med klas­se­ments­ryt­ter­ne på stig­nin­gen. Og i mål ra­e­son­ne­re­de han, at det fak­tisk var ud­ma­er­ket set i for­hold til hans mu­lig­he­der for at kom­me af sted i et ud­brud en af de kom­men­de da­ge.

»Det var en lang, varm dag. Jeg føl­te mig okay kø­ren­de, men be­ne­ne var der ik­ke rig­tigt på stig­nin­gen. På for­hånd var vi eni­ge om, at hvis jeg ik­ke hav­de be­ne­ne til at kø­re mig til­ba­ge i top 10, vil­le det va­e­re bed­re at ta­be no­get tid i for­hold til de na­e­ste da­ge. Det øger min chan­ce for at kom­me af­sted i et ud­brud. Jeg hå­ber, at jeg kan kom­me af­sted en af de na­e­ste da­ge, for­hå­bent­lig i mor­gen (i dag, red.) Vi skal ger­ne ha­ve en eta­pe­sejr med hjem her­fra,« fastslog Fuglsang til TV2 kort ef­ter, at han var kom­met over stre­gen. Hvem kan true hol­la­en­der? Dan­ske­ren var i mål 18 mi­nut­ter og 11 se­kun­der ef­ter vin­de­ren Mat­teo Tren­tin fra Qu­i­ck­Step-hol­det på den 240 km lan­ge eta­pe til Pi­nero­lo. Det be­tød, at Fuglsang sat­te om­kring fem mi­nut­ter til i for­hold til ryt­ter­ne fra top­pen af klas­se­men­tet, som kom i mål sam­men. Han gled ned på 12. plad­sen, men har nu fem mi­nut­ter op til en plads i top 10. Hol­land­ske Ste­ven Kru­i­jswi­jk fø­rer sta­dig sam­men­lagt med pra­e­cis tre mi­nut­ter ned til Este­ban Cha­ves på an­den­plad­sen.

Der mang­ler nu ba­re tre eta­per. Dagens 162 km ta­ger ryt­ter­ne ind over gra­en­sen til Frank­rig, hvor der er mål i Risoul. Den har en lang stig­ning ef­ter­fulgt af en ned­kør­sel, og så slut­ter den med en skarp op­kør­sel til sidst, så der bli­ver rig mu­lig­hed for at an­gri­be, men det er sva­ert at se, hvem der skal kun­ne true den før­en­de hol­la­en­der i den sam­le­de stil­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.