DEN SIKRE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søn­derjy­ske er sikker på bå­de eu­ro­pa­ei­sk del­ta­gel­se og me­dal­jer i den­ne sa­e­son, og det er en hi­sto­risk be­drift, da det er før­ste gang, at klub­ben skal ud og spil­le i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.

Men man skal ik­ke for­ven­te, at søn­derjy­der­nes sen­sa­tions­ridt kan fort­sa­et­te i Eu­ro­pa Le­ague. Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil od­ds 7,50 på, at de når grup­pe­spil­let, mens der blot er 1,05 på, at det ik­ke sker.

»Det er gan­ske en­kelt en im­po­ne­ren­de og me­get over­ra­sken­de be­drift, at Søn­derjy­ske har for­må­et at kva­li­fi­ce­re sig til Eu­ro­pa Le­ague. Hol­dets styr­ke og bred­de bli­ver for al­vor te­stet i star­ten af na­e­ste sa­e­son, hvor hol­det bå­de skal spil­le su­per­liga­fod­bold og for­sø­ge at kva­li­fi­ce­re sig til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, og vi har da og­så sva­ert ved at se, at de når grup­pe­spil­let,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.