Stik dem en øl

BT - - NYHEDER -

EN SID­STE TÅR Sø­ren Ry­ge i år­ti­er har fulgt sam­men med bro­de­ren Juli­us Vester­gaard, dø­de den 6. maj i år ef­ter tre må­ne­ders syg­dom. Et for­løb, som Sø­ren Ry­ge fulg­te ta­et, og som ef­ter­føl­gen­de har få­et ham til ta­ster­ne. Han un­drer sig nem­lig over, at An­ders Chri­sti­an Sø­ren­sen un­der sin ind­la­eg­gel­se blev na­eg­tet en øl, selv om han la­eng­tes ef­ter en.

Sø­ren Ry­ge skrev i går i et la­e­ser­brev i Ran­ders Amtsa­vis, at han pa­ent spurg­te per­so­na­let, om han måt­te få en øl til An­ders Chri­sti­an Sø­ren­sen.

»Det måt­te jeg ik­ke. Der er to­talt for­bud mod al­ko­hol på Tir­strup Re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter, for en­gang hav­de de pro­ble­mer med en pa­tient, der drak for me­get, og så for­bød man al­ko­hol i en­hver for­stand,« skri­ver Ry­ge så­le­des i avi­sen. Smug­le­de øl Her­ef­ter be­skri­ver han, hvor­dan han i al hem­me­lig­hed smug­le­de øl med til sin sy­ge ven, indtil det blev op­da­get, og glas­set blev vri­stet ud af hån­den på den gam­le mand og ind­hol­det ha­eldt i va­sken.

»Det er umyn­dig­gø­rel­se at fra­ta­ge ae­l­dre, sy­ge men­ne­sker mu­lig­he­den for en øl, et glas vin el­ler en snaps til sil­dema­den. Ik­ke en­gang nytår­s­af­ten må de få et glas,« slut­ter Sø­ren Ry­ge, der op­for­drer til, at man fra po­li­tisk si­de kig­ger på al­ko­hol­for­bud­det.

Og den op­for­dring har man alt­så ta­get til sig i den på­ga­el­den­de kom­mu­ne, Syd­djurs Kom­mu­ne.

»Det, der der faldt mig for bry­stet, var, at det var uva­er­digt. Man må snildt kun­ne ac­cep­te­re en en­kelt øl til An­ders’ mad. Det må vi kun­ne gø­re me­re flek­si­belt og frem­for alt me­re va­er­digt,« si­ger Ole Bol­le­sen (S), der er for­mand for ud­val­get for sund­hed, ae­l­dre og so­ci­a­l­om­rå­det i Syd­djurs Kom­mu­ne, til BT. Skal kun­ne sty­re det Han un­der­stre­ger dog, at bor­ger­ne skal kun­ne sty­re det.

»Vi kan jo ik­ke ha­ve, at folk va­el­ter sig i al­ko­hol.

Men der er stor for­skel på det og på en øl til ma­den. Der er jo og­så sy­ge­hu­se, der ac­cep­te­rer det,« si­ger Ole Bol­le­sen, der ik­ke me­ner, at for­sla­get vil mø­de mod­stand.

»I før­ste om­gang ta­ger vi det op i ud­val­get, og så får vo­res le­der en snak med me­d­ar­bej­der­ne om det.

Hvis de si­ger, de slet ik­ke kan hånd­te­re det, må vi lyt­te til det. Men det tror jeg snildt de kan ga­ran­te­re, at de kan,« si­ger han.

»Som det er nu, er det uva­er­digt for den ae­l­dre. Det er der­for, jeg gri­ber ind.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.