DONGBOSSENS GYLDNE TRICK

BT - - NYHEDER -

DONG af det stat­se­je­de sel­skab. 23,5 mio. kr. kan bli­ve det be­løb, han tje­ner, når ener­gi­sel­ska­bet i na­e­ste må­ned går på bør­sen.

Og det er langt­fra før­ste gang, at Henrik Poul­sen går ud af en børsno­te­ring med guld­støv på jak­kesa­et­tet.

Da Henrik Poul­sen i 2010 var top-di­rek­tør i TDC, det tid­li­ge­re Te­le­dan­mark, der i 1990’er­ne, blev pri­va­ti­se­ret, score­de han, iføl­ge fle­re me­di­er, me­re end 100 mio. kr., da te­le­gi­gan­ten blev sendt på bør­sen igen. Fa­vora­bel pris No­get lig­nen­de ske­te, da ISS blev børsno­te­ret.

I ef­ter­å­ret 2014 kom det frem, at Henrik Poul­sen hav­de få­et mu­lig­hed for at kø­be ak­tier til en fa­vora­bel pris i ser­vi­ce­gi­gan­ten ISS, hvor han har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2013, in­den sel­ska­bet blev børsno­te­ret.

Ak­tier­ne, som Henrik Poul­sen fik til­budt at kø­be, lå i det luxem­bourg­ske sel­skab ‘FS In­vest S.a.r.l’ og blev iføl­ge fi­nans.dk teg­net til kurs 115. Se­ne­re blev ak­tier­ne for­vand­let til ‘rig­ti­ge’ ak­tier i ISS i for­bin­del­se med børsno­te­rin­gen, som si­den blev kaldt den ‘mest suc­ces­ful­de børsno­te­ring i man­ge år’ ef­ter at ak­tie­kur­sen steg 14 pct. på den før­ste han­dels­dag. I går ko­ste­de en ISS-ak­tie 266,30 kr., og iføl­ge det se­ne­ste regn­skab ejer Henrik Poul­sen 26.052 ISS-ak­tier, der alt­så er ca. 6,9 mio. kr. va­erd.

Og nu står Henrik Poul­sen, der som top­chef i Dong Ener­gy iføl­ge det se­ne­ste regn­skab i 2015 hav­de en årsløn på 13,7 mio. kr., til at sco­re kas­sen igen.

Det stat­se­je­de Dong Ener­gy bli­ver i na­e­ste må­ned børsno­te­ret, hvil­ket står til at gi­ve Dong-bos­sen en ge­vinst på ca. 23,5 mio. kr. Køb­te ak­tier bil­ligt Iføl­ge An­ders-Pe­ter Mat­hie­sen, der er for­fat­ter til Dong-bo­gen ‘Det bed­ste bud’, var Henrik Poul­sen som Dong-di­rek­tør ta­et på for­lø­bet, hvor Dong Ener­gys pris blev fast­sat.

»Det kon­tro­ver­si­el­le er, at han selv køb­te ak­tier til sam­me la­ve pris, som Gold­man Sa­chs. Ef­ter hans til­tra­e­del­se la­ve­de Dong en re­gel om, der for­hin­dre­de le­del­sen i at eje Dong-ak­tier.

Ved selv at ha­ve ak­tier hav­de han en ob­jek­tiv in­ter­es­se i at pri­sen på ak­tier­ne blev fast­sat så lavt som mu­ligt,« si­ger An­ders-Pe­ter Mat­hie­sen til BT. ’Pro­ble­ma­tisk Iføl­ge Bent Gre­ve, for­sker i vel­fa­erds­sta­ten og ar­bejds­mar­ke­det og pro­fes­sor ved RUC, er det ‘ik­ke over­ra­sken­de,’ at Henrik Poul­sen ‘gør det igen og igen’.

Men det kan og­så va­e­re pro­ble­ma­tisk, me­ner pro­fes­soren:

»Det er ud­tryk for en kultur, hvor man gi­ver en­kelt­per­so­ner en stor ge­vinst for at ska­be en mer­va­er­di, men man kan godt stil­le spørgs­måls­tegn ved, om det er hen­sigts­ma­es­sigt, for of­te sker der det, at man gi­ver en ge­vinst for at hø­ste et en­kelt stort over­skud, og så sa­el­ger man virk­som­he­den vi­de­re.

På den må­de ri­b­ber man den for va­er­di­er,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»I til­fa­el­det med Dong Ener­gy kan man godt si­ge, at det of­fent­li­ge har lidt et tab, for de pen­ge, som Gold­man Sa­chs har tjent, de kun­ne li­ge så godt va­e­re gå­et til sta­ten.« Ta­et­te bånd til Gold­man Sa­chs Tid­li­ge­re er Henrik Poul­sen ble­vet be­skre­vet som en møn­ster­bry­der, men i dag til­hø­rer han vel­ha­ve­re­li­ten nord for Kø­ben­havn. Og­så på job­bet fa­er­des Henrik Poul­sen hjem­me­vant blandt eli­ten på di­rek­tions­gan­ge­ne.

Me­di­er har tid­li­ge­re for­talt, at han har ‘ta­et­te bånd’ til bl.a. den ud­ska­eld­te in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs, der i dag er me­de­jer af Dong Ener­gy.

Ener­gi­gi­gan­ten op­ly­ste i går, at Henrik Poul­sen hav­de for travlt til at ta­le med BT. I gårs­da­gens ud­ga­ve af Ek­stra Bla­det sag­de han:

»Jeg er ik­ke gå­et ind i det her job for pen­ge­nes skyld. Og det kan man va­el­ge at tro på el­ler la­de va­e­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.