PO­LI­TIETS TEORI: Kon­flikt med far før­te til blod­bad

BT - - NYHEDER -

TILTALE En 20-årig mand fra Nord­jyl­land er ble­vet til­talt for at ha­ve dra­ebt sin far, mor og sto­re­bror i au­gust sid­ste år. Der er nu rejst tiltale mod en 20årig mand fra Nord­jyl­land, der skal ha­ve dra­ebt sin far, sin mor og sin sto­re­bror med kniv­stik sid­ste år (i en al­der af 19 år, red.). Det op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Man­den er til­talt for tre til­fa­el­de af mand­drab, og sa­gen vil for­ment­lig be­gyn­de i Ret­ten i Aal­borg in­den la­en­ge.

Et an­kla­ge­skrift er ble­vet ud­ar­bej­det, og her­af frem­går det, at man­den skal va­e­re tra­engt ind i si­ne fora­el­dres hus om nat­ten 26. au­gust.

»Han kør­te ud på fora­el­dre­nes bo­pa­el og slog sin far, sin mor og sin sto­re­bror ihjel med en køk­kenk­niv,« ly­der det fra se­ni­o­r­ankla­ger Pe­ter Rask fra Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Sto­re­broren var tre år ae­l­dre end den til­tal­te 20-åri­ge mand. Po­li­ti­et modt­og 26. au­gust Han kør­te ud på fora­el­dre­nes bo­pa­el og slog sin far, sin mor og sin sto­re­bror ihjel med en køk­kenk­niv klok­ken 2.50 sid­ste år en an­mel­del­se om, at tre per­so­ner på en lan­de­jen­dom i Gan­d­rup øst for Aal­borg hav­de mi­stet li­vet. Kort tid ef­ter meld­te den den­gang 19-åri­ge mand sig selv til po­li­ti­et.

Mo­ti­vet til dra­be­ne har indtil vi­de­re va­e­ret ukendt, men Pe­ter Rask kan fredag løf­te lidt af slø­ret for, hvad der har dre­vet den un­ge mand til at dra­e­be sin fa­mi­lie.

»Man kan ko­ge det ned til, at han hav­de en uove­r­ens­stem­mel­se med fa­de­ren,« si­ger han.

Ankla­ge­myn­dig­he­den har bedt om, at den 20-åri­ge mand bli­ver dømt til an­brin­gel­se på en psy­ki­a­trisk af­de­ling på ube­stemt tid.

»Det sker, for­di han var sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket. Han er af Retsla­e­ge­rå­det ble­vet er­kla­e­ret skizof­ren og er og­så ble­vet men­talwun­der­søgt på retspsy­ki­a­trisk af­de­ling i Aal­borg. De er nå­et frem til sam­me kon­klu­sion,« si­ger Pe­ter Rask.

Retssagen mod den til­tal­te for­ven­tes snart at gå i gang i Ret­ten i Aal­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.