Kan man fy­re no­gen for dår­ligt hu­mør?

BT - - NYHEDER -

ARBEJDSMILJØ Iføl­ge Ru­ne As­mus­sen, der er ad­vo­kat hos fag­for­e­nin­gen 3F, kan en ar­bejds­gi­ver i sja­eld­ne til­fa­el­de fy­re en me­d­ar­bej­de på grund af brok og dår­ligt hu­mør. »Det er ge­ne­relt op ad bak­ke, men man kan godt fy­re folk, hvis de er det, man vil kal­de sam­ar­bejds­van­ske­li­ge. Det kra­e­ver dog, at man ad­va­rer folk af fle­re gan­ge, og at de får god tid til at aen­dre ad­fa­erd ef­ter ad­vars­ler­ne. Des­u­den skal man og­så ha­ve be­vi­ser el­ler ud­ta­lel­ser fra an­dre an­sat­te om, at en per­sons brok og dår­li­ge hu­mør har en ne­ga­tiv ind­fly­del­se på de­res arbejdsmiljø og pra­e­sta­tion. For at fy­rin­gen kan va­e­re lov­lig, er det og­så en for­ud­sa­et­ning, at brok­ke­ri­et ik­ke er sag­ligt. Alt­så, hvis man f.eks. brok­ker sig over dår­li­ge sik­ker­heds­sko på en byg­ge­plads, løn­for­hold, der plud­se­lig aen­drer sig el­ler aen­drin­ger af ar­bejds­ti­der uden ens samtyk­ke.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.