Din pen­sion bli­ver min­dre, end du tror

BT - - NYHEDER -

PRIVATØKONOMI fra 2020. Og det har­mone­rer me­get dår­ligt med vir­ke­lig­he­den, si­ger pro­fes­sor Jes­per Rang­vid, CBS.

»30-åri­ge ob­liga­tio­ner har en ren­te på tre pct. Så det er sva­ert at se, at det kan bli­ve til en ren­te på fi­re pct, som er en af for­ud­sa­et­nin­ger­ne. På sam­me må­de ser det ud til at bli­ve me­get sva­ert at få et af­kast på ak­tier­ne som for­ud­sat,« si­ger Jes­per Rang­vid til Ber­ling­s­ke. Vi le­ver la­en­ge­re Tre ho­ved­fak­to­rer tru­er det be­løb, du kan reg­ne med at bru­ge som pen­sio­nist. Ud­over for­vent­nin­ger­ne til for­rent­ning af din op­spa­ring, hand­ler det og­så om, at vi le­ver la­en­ge­re og ik­ke sa­et­ter for­bru­get ned, når vi bli­ver pen­sio­ni­ster. Der­for skal man sik­re sig, at man har kon­stan­te ud­be­ta­lin­ger fra en livsva­rig pen­sion, hvis man vil va­e­re sik­ker på at få op­fyldt si­ne drøm­me og da­ek­ket si­ne be­hov gen­nem he­le li­vet. Man får jo ik­ke lyst til at kø­be bil­li­ge­re rød­vin, TJEK DIN PEN­SION OTIUM Jeg ta­ger en lang som­mer­fe­rie og skal først li­ge vaen­ne mig til ik­ke at gå på ar­bej­de hver dag. Så­dan ly­der det fra Kar­sten Lej­bach Jør­gen­sen. Han bor i Vi­borg og gik i april på pen­sion ef­ter et langt liv på ar­bejds­mar­ke­det som in­ge­ni­ør. Han er 68 år og blev så­le­des tre år la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det, end han var nødt til. Han får nu ud­be­talt fol­ke­pen­sion og en livsva­rig pen­sion. Her­u­d­over har han en ra­te­pen­sion, men den be­gyn­der han først at få ud­be­ta­lin­ger fra, når han fyl­der 75 år.

Han har, ud­over pen­sio­nen, pen­ge stå­en­de i ban­ken og en pa­en frivaerdi i hu­set. Der­for bru­ger han en mo­del, hvor den øv­ri­ge for­mue bli­ver brugt, in­den der åb­nes for ra­te­pen­sio­nen.

»Jeg er li­ge be­gyndt med at ny­de li­vet som pen­sio­nist. Da jeg var i 50er­ne, sag­de jeg, at jeg vil­le gå på ef­ter­løn, men jeg ud­s­kød he­le ti­den be­slut­nin­gen, og først her i vin­ter, sag­de jeg, at nu gi­der jeg ik­ke me­re. Jeg tog et mø­de med Da­ni­ca og fandt ud af, at det bed­ste er at skub­be ud­be­ta­lin­ger­ne fra ra­te­pen­sio­nen så lang tid som mu­ligt,« si­ger Kar­sten Lej­bach Jør­gen­sen.

Han vil i de na­e­ste må­ne­der blot men bed­re tid til at rej­se og dyr­ke fri­tids­in­ter­es­ser, ly­der det fra ana­ly­ti­ker­ne.

Hvis for­vent­nin­ger­ne blev ju­ste­ret til det ni­veau, vi ken­der i dag, vil ny­de li­vet og først der­ef­ter fin­de ud af, hvad han skal la­ve som pen­sio­nist. Hans ko­ne kan først gå på pen­sion om nog­le år. Men han ser frem til, at han om nog­le år får end­nu fle­re pen­ge, når ra­te­pen­sio­nen be­gyn­der at kom­me til ud­be­ta­ling. Sam­me for­brug og rej­ser »Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal bru­ge dem til. Men på det tids­punkt kan det va­e­re, vi be­gyn­der at rej­se me­re,« si­ger Kar­sten Lej­bach Jør­gen­sen.

Han reg­ner med, at par­rets for­brug vil va­e­re no­gen­lun­de ua­en­dret de kom­men­de år. Og må­ske sat lidt i vej­ret fra han bli­ver 75 år. Til gen­ga­eld er han ik­ke be­kym­ret for, hvad der sker, når pen­ge­ne fra ra­te­pen­sio­nen er brugt op.

»Til den tid er der ik­ke så man­ge kra­ef­ter at rej­se for. Jeg tror ik­ke på, at det bli­ver et pro­blem. Hu­set vil va­e­re solgt, og vi bor må­ske i en lej­lig­hed. Jeg er da­ek­ket godt ind, og skul­le man gå hen at ha­ve be­hov for at sa­et­te for­bru­get ned, så gør det nok hel­le­re ik­ke no­get,« si­ger Kar­sten Lej­bach Jør­gen­sen. det be­ty­de, at en 50-årig pen­sions­op­spa­rer får 418.000 kro­ner min­dre i op­spa­ring pr. mil­li­on kro­ner om 15 år, vi­ser en be­reg­ning, pen­sions­a­na­ly­ti­ke­ren Sø­ren An­der­sen har la­vet. Di­rek­tør Per Bre­mer i bran­che­for­e­nin­gen For­sik­ring & Pen­sion på­pe­ger, at pen­sions­sel­ska­ber­ne ba­se­rer for­ud­sa­et­nin­ger­ne på da­ta fra bl.a. Det Øko­no­mi­ske Råd, OECD og EUKom­mis­sio­nens for­ud­si­gel­ser.

»Vi kig­ger på det sid­ste nye, og så la­eg­ger vi for­ud­sa­et­nin­ger­ne fast én gang om året. Li­ge nu reg­ner vi med la­ve ren­ter i fi­re år, og så ret­ter det sig til et nor­malt ni­veau. Men man kan da ik­ke ude­luk­ke no­get,« si­ger Per Bre­mer til Ber­ling­s­ke.

Han un­der­stre­ger, at pen­sions­bran­chen si­den 1998 har ramt ri­me­lig pra­e­cist med si­ne for­ud­sa­et­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.