Svensk prin­se-dåb

BT - - NYHEDER -

I går for­mid­dags blev Sve­ri­ges an­den prins, prins Oscar, døbt i Sto­ck­holm Slotskir­ke. Då­ben af kron­prin­ses­se Vi­cto­ria og prins Da­ni­els an­det barn var pra­e­get af af­slap­pet mun­ter­hed og ka­er­lig­hed. Oscars sto­re­sø­ster, den fi­re-åri­ge prin­ses­se Estel­le, op­før­te sig sig ek­sem­pla­risk, selv­om hun et par gan­ge for­lod sin lil­le gyldne stol mel­lem far og mor for at se sig om­kring. Det var ik­ke til­fa­el­det med Oscar og Estel­les ku­si­ne, prin­ses­se Leo­no­re, dat­ter af prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neill. Den godt to-åri­ge prin­ses­se hav­de nem­lig sva­ert ved at sid­de stil­le og krav­le­de op på sin lil­le guld­stol, så den va­el­te­de og hun faldt ned på gul­vet. Et styk­ke slik og et pro­gram fra Ma­de­le­i­ne af­led­te dog hur­tigt den lil­le pi­ge. Indtil tros­be­ken­del­sen blev af­sagt i kor af de 170 in­vi­te­re­de ga­e­ster, så gik den lil­le prin­ses­se fuld­sta­en­dig ufor­styr­ret hen for­an bi­skop Antje Ja­ck­elén og dan­se­de lidt rundt,

Den lil­le prins blev ud­sty­ret med he­le fem fad­de­re - nem­lig kron­prins Fre­de­rik, nor­ske kron­prin­ses­se Met­te-Ma­rit, sven­ske prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Oscar Magnu­son og Hans Åström. Som fad­de­re la­e­ste bå­de kron­prins Fre­de­rik og Met­teMa­rit op af den sven­ske bi­bel. Og så har Vi­cto­ria og Da­ni­el skabt en tra­di­tion med, at den bryl­lups­sang, ’Vilar glad. I din famn’ som Ab­ba-kom­po­ni­sten Ben­ny An­der­s­son skrev sam­men med Kri­sti­na Lugn til kron­prin­ses­se­par­rets bryl­lup i 2010, blev spil­let i kir­ken, som ved prin­ses­se Estel­les dåb for fi­re år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.