Te­e­na­ge­re skal sove la­en­ge

BT - - NYHEDER -

ALTERNATIVT i Oden­se i dag. Ca­mil­la Kring hå­ber, at det kan bli­ve en del af Al­ter­na­ti­vets of­fi­ci­el­le po­li­tik. Diskri­mi­ne­rer B-men­ne­sker »Sko­len diskri­mi­ne­rer i dag B-men­ne­sker, og al­le te­e­na­ge­re er B-men­ne­sker. Det vi­ser forsk­nin­gen. Så når de skal mø­de kl. 8, er det midt i de­res bi­o­lo­gi­ske nat. Vi ved, hvor me­get søvn be­ty­der for bå­de hel­bred, ind­la­e­rings­ev­ne og ar­bejds­liv. Der­for gi­ver det god me­ning, at te­e­na­ge­re først skal mø­de kl. 10 i sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne,« si­ger Ca­mil­la Kring.

For­sla­get går sam­let set ud på, at mø­de­ti­den for 0-6. klas­se bli­ver kl. 9, mens mø­de­ti­den fra 7. klas­se og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne skal va­e­re kl. 10. Og sam­ti­dig bør ek­sa­mi­ner kun hol­des om ef­ter­mid­da­gen for at ta­ge hen­syn til B-men­ne­sker.

Ca­mil­la Kring har stu­de­ret men­ne­skers døgn­ryt­mer i me­re end ti år og for­kla­rer, at døgn­ryt­me er ud­tryk for, hvor­når man fo­re­tra­ek­ker at va­e­re vå­gen. Et B-men­ne­ske går ty­pisk i seng kl. 01 og står op kl. 9, mens et A-men­ne­ske går i seng kl. 22 og er frisk kl. 6. Så sko­lens mø­de­ti­der pas­ser fint til A-men­ne­sker, men ik­ke til B-men­ne­sker, hvor al­le te­e­na­ge­re som sagt be­fin­der sig. Man­ge mø­der sent

»Nu er der jo man­ge for­skel­li­ge fag­grup­per, der fak­tisk mø­der se­ne­re. Jeg fulg­te selv Fre­de­riks­berg Ny Sko­le i åre­ne 2011-2014, hvor 60 pct. af fora­el­dre­ne fo­re­trak at mø­de­ti­den var kl. 9. Fle­re for­tal­te, at det har en ka­em­pe va­er­di, at man ik­ke skal ind­le­de da­gen med kon­flik­ter, for­di bør­ne­ne har brug for at sove,« si­ger Ca­mil­la Kring, der selv er Bmen­ne­ske med tvil­lin­ger på tre år.

Hun hå­ber, at de 600 del­ta­ge­re ved Al­ter­na­ti­vets års­mø­de vil støt­te for­sla­get, så det kan bli­ve en del af Al­ter­na­ti­vets po­li­tik frem til kom­mu­nalval­get kom­mer i 2017.

Aar­hus Aka­de­mi hav­de plan­lagt at etab­le­re en HF-linje ef­ter som­mer­fe­ri­en, hvor mø­de­ti­den først var kl. 10, men sko­len op­ly­ser, at pla­ner­ne nu er skrin­lagt, for­di der ik­ke var nok an­sø­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.