Pas­sa­ge­rer løb for li­vet

BT - - NYHEDER -

BRAND bord. Først ef­ter evaku­e­rin­gen gik det op for dem, hvad der rent fak­tisk var sket, forta­el­ler han.

»Vi ta­enk­te, at det ik­ke var så far­ligt. Det var først, da vi bag­ef­ter stod lidt va­ek fra fly­et, og det plud­se­lig gik op for os, at var der gå­et ba­re et mi­nut me­re, så hav­de kap­ta­j­nen for­ment­lig ik­ke kun­net nå at brem­se.«

Henrik Mik­kel­sen og Jens Ben­zer kun­ne sam­men med de 300 an­dre pas­sa­ge­rer ef­ter­føl­gen­de be­trag­te fly­et på få hund­re­de me­ters af­stand, mens en ha­er af brand­bi­ler og skum­sluk­ke­re ka­em­pe­de med at sluk­ke il­den.

»Vi måt­te ven­te på et stort gra­es­a­re­al i to ti­mer, in­den der kom bus­ser og hen­te­de os. Vi var så de ene­ste, som ik­ke var asi­a­ter, så der var lidt ud­for­drin­ger med kom­mu­ni­ka­tio­nen. Vi fik in­gen in­for­ma­tio­ner på en­gelsk, og der var ik­ke man­ge af de an­dre om bord, der kun­ne ta­le en­gelsk.«

Luft­hav­nen blev mid­ler­ti­digt luk­ket un­der brand­sluk­nin­gen, og po­li­ti­et har ik­ke fun­det tegn på, at der lig­ger no­get kri­mi­nelt bag ulyk­ken, skri­ver Ritzaus Bu­reau. Den bed­ste fød­sels­dags­ga­ve I dag fyl­der Henrik Mik­kel­sen des­u­den år, og der­for var han og­så let­tet over, at han trods alt fik lov til at op­le­ve he­le sin 53-års fød­sels­dag.

»No­gen sag­de, at den bed­ste ga­ve, jeg kun­ne få, var, at jeg sta­dig er i li­ve,« ly­der det fra Henrik Mik­kel­sen.

Pas­sa­ge­rer­ne om bord på fly­et blev få ti­mer ef­ter flø­jet med et an­det fly til desti­na­tio­nen. Henrik Mik­kel­sen og Jens Ben­zer be­fin­der sig li­ge nu i Seoul – i god be­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.