At­léti­co Madrid vin­der på kol­lek­ti­vet

BT - - DEBAT -

THO­MAS GRAVGAARD

på, at At­léti­co Madrid vin­der. Jeg har fulgt klub­ben si­den 1992 og har en mas­se fø­lel­ser på spil. Men jeg me­ner og­så, at klub­ben har gen­skabt fod­bol­den som holdsport.

JEG HÅ­BER SELV­FØL­GE­LIG

ik­ke få At­léti­co Madrid til at ly­de som fat­ti­grø­ve. Men i sam­men­lig­ning med Re­al Madrid kø­rer hol­det på mini­ma­le bud­get­ter. At­léti­co har slet ik­ke råd til at in­ve­ste­re i de unik­ke su­per­stjer­ner som dem i Mes­si- og Ro­nal­do-klas­sen. Men med de re­la­tivt skra­be­de mid­ler har At­léti­co Madrids ma­na­ger Die­go Si­meo­ne byg­get et hold op, der har kun­net be­gå sig blandt de sto­re. Som han si­ger: Det hand­ler ik­ke om, hvil­ke sol­da­ter man har, men hvem der bru­ger sol­da­ter­ne bedst. Hol­dets spil­lestil er of­te ret må­l­fat­tig og me­get ba­se­ret på for­svars­spil­let. Så det er ik­ke nød­ven­dig­vis sa­er­ligt char­me­ren­de for den neut­ra­le iagt­ta­ger. Men frem for su­per­stjer­ner­ne har de kol­lek­ti­vet. Og det gi­ver håb. For så hand­ler det ik­ke la­en­ge­re om, hvem der har de stør­ste bud­get­ter, men hvem der kan bru­ge sol­da­ter­ne bedst. På den må­de har At­léti­co re­vo­lu­tio­ne­ret mo­der­ne fod­bold.

NU SKAL JEG

ha­det fra At­léti­co Madrids fans til Re­al Madrids fans stør­re. Og At­léti­cos fans tur­de ik­ke se på spil­let på ba­nen, for­di det var så yd­my­gen­de. Men i takt med at At­léti­co blandt an­det har vun­det po­kal­fi­na­len mod Re­al Madrid, er ha­det af­ta­get.

I 1990’ER­NE VAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.