’ ’

BT - - DEBAT -

det kom­mer til den ty­pe fod­bold At­léti­co Madrid spil­ler. De va­er­ste kri­ti­ke­re vil si­ge, at de spil­ler no­get ag­gres­sivt an­ti-fod­bold og egent­lig går me­re op i at tra­ek­ke ti­den og spar­ke ef­ter ha­ser­ne. Det vil jeg og­så selv si­ge på en dår­lig dag. Men når jeg prø­ver at se på tin­ge­ne lidt fra af­stand, må jeg si­ge, at At­léti­co Madrid skal ha­ve hat­ten af for de­res uku­e­li­ge sam­ar­bej­de og ev­ne til at spil­le sam­men som hold. De har og­så en ev­ne til at ta­en­ke spil­let som en fly­den­de or­ga­nis­me frem­for en ra­ek­ke løs­rev­ne ato­mer, som kan af­gø­re det he­le på egen hånd. Det kan Re­al Madrid ha­ve en ten­dens til at gø­re.

VANDENE SKIL­LES, NÅR

de der­for spil­le de­res eget spil og ik­ke la­de sig tir­re af det an­det holds for­søg på at sa­et­te sce­nen. Og lyk­kes det Re­al Madrid at ta­ge ini­ti­a­ti­vet i kam­pen, er de li­ge en tand bed­re. Des­u­den ny­der Re­al Madrids ma­na­ger Zi­ne­di­ne Zi­da­ne spil­ler­nes ube­tin­ge­de respekt på grund af sin le­gen­de­sta­tus og den ret se­je per­son, han er.

I FI­NA­LEN SKAL

Det hand­ler ik­ke om, hvil­ke sol­da­ter man har, men hvem der bru­ger sol­da­ter­ne bedst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.