Tjek på ugens tal

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Ugen har budt på utal­li­ge tal - nog­le er der enig­hed om, an­dre bli­ver ud­for­dret. Men hvor­for hand­ler det he­le om tal? Re­ge­rin­gen er ved at etab­le­re et fa­el­les ud­gangs­punkt for al­le ef­ter­å­rets sto­re po­li­ti­ske slag. Hvil­ket tal er vig­tigst? Det kom­mer an på øj­ne­ne, der ser. Po­li­ti­ke­re er al­tid op­ta­ge­de af tal for va­ekst og be­ska­ef­ti­gel­se, for­di de vi­ser, om det grund­la­eg­gen­de går me­get godt el­ler ej. Det er så­dan no­get, man bli­ver valgt på. Men de er og­så op­ta­ge­de af ’rå­de­rum­met’, som er et lidt mystisk be­greb for, hvor man­ge pen­ge man for­ven­ter der vil va­e­re i kas­sen om X an­tal år (re­ge­rin­gen ser frem mod 2025), hvis man la­eg­ger til grund, at al­ting er som i dag. Det ly­der nemt nok. Men man med­ta­ger og­så, hvor­dan man for­ven­ter, det går med for­skel­li­ge re­for­mer, som al­le­re­de er om­sat til vir­ke­lig­hed. Det er me­re usik­kert. Rå­de­rum­met er vig­tigt, for­di det vi­ser, hvor man­ge pen­ge po­li­ti­ker­ne kan reg­ne med at bru­ge på f.eks. skat­te­let­tel­ser el­ler et stør­re of­fent­ligt for­brug. Hvor stort er rå­de­rum­met? Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har be­reg­net, at rå­de­rum­met er på 41 mia. kr., hvoraf det kun er de 10 mia. kr., som lig­ger på den­ne si­de af 2020, mens der lig­ger he­le 31 mia. kr. ef­ter 2020. Det be­ty­der dog ik­ke, at po­li­ti­ker­ne ik­ke kan bru­ge me­re end 10 mia. kr. før 2020, men hvis de vil det, så skal de la­ve re­for­mer, ef­fek­ti­vi­se­rin­ger el­ler be­spa­rel­ser, så de kan øge rå­de­rum­met.

Hvor­dan over­ve­jer man at gø­re rå­de­rum­met stør­re?

Et af de me­get ef­fek­ti­ve for­slag, der har va­e­ret frem­me, er at la­ve SU på over­byg­nin­gen på uni­ver­si­te­ter­ne om til et lån. Dan­mark har fak­tisk en me­get høj SU - dob­belt så høj som i Fin­land og Nor­ge og 2,5 gan­ge så høj som i Sve­ri­ge. Man kan og­så fjer­ne er­hvervs­støt­ten, så må in­ve­sto­rer­ne selv fin­de ud af at re­gu­le­re mar­ke­det, men så vil er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne til gen­ga­eld for­ven­te la­ve­re top­skat og ak­tio­na­er­skat. Et an­det for­slag, der har va­e­ret frem­me, er at den in­f­la­tions­re­gu­le­ring af over­førs­ler, som den tid­li­ge­re re­ge­ring ind­før­te, for en pe­ri­o­de kan for­la­en­ges frem til 2025. Man kan selv­føl­ge­lig og­så ba­re sa­en­ke det of­fent­li­ge for­brug. Der er alt­så man­ge for­slag, men man må for­ven­te et slags­mål, hvis man vil øge rå­de­rum­met. El­ler sagt på po­pu­la­er-dansk, sko­vs­neg­len skal slu­ges, før man kan kom­me med i hu­len. Hvad med beska­ef­ti­gel­sen? Beska­ef­ti­gel­sen er på det hø­je­ste ni­veau i 40 år, hvis man ser bort fra 2007 og 2008, ’da ar­bejds­mar­ke­det var ta­et på rød­g­lø­de­n­de’, som Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et skri­ver. I 2017 for­ven­ter man, at der er 52.000 fle­re job end i 2015. Det ly­der jo me­get godt. Men den nu­va­e­ren­de re­ge­ring har end­nu ik­ke le­ve­ret va­ren på det punkt. Hvad med va­ek­sten? Hvis vi ser på den sam­le­de sam­fund­ska­ge, alt­så ud­vik­lin­gen i BNP, så skøn­ner Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et at va­ek­sten i 2016 vil va­e­re på 1,1 pct. og 1,7 i 2017. Det kal­der de et ’mo­de­rat’ op­sving. Hvad med PSO-af­gif­ten? PSO-af­gif­ten blev ind­ført i 1998, men fik sin nu­va­e­ren­de ud­form­ning i 2005. Den er ulov­lig, for­di den forvri­der kon­kur­ren­cen mel­lem dan­ske og uden­land­ske virk­som­he­der. Og det pro­blem skal re­ge­rin­gen lø­se før 1. ja­nu­ar 2017. Ho­ved­par­ten af pen­ge­ne til at fjer­ne af­gif­ten vil re­ge­rin­gen fin­de ved at ha­e­ve bund­skat­ten med 0,3 pct. og re­du­ce­re per­son­fradra­get. Hvis den drop­pe­de den idé, så kun­ne Blå Bjar­ne – alt­så den al­min­de­li­ge LO-fa­mi­lie - i ste­det få 2.600 kr. ek­stra om året. Det er kom­plet ufor­stå­e­ligt, hvor­for re­ge­rin­gen ik­ke ba­re har pak­ket den­ne dis­kus­sion ned i den sto­re skat­te­de­bat til ef­ter­å­ret. I ste­det kan de nu bok­se med be­skyld­nin­ger om løf­te­brud. Hvad skal vi ha­ef­te os ved? Det går o.k. i Dan­mark, men ik­ke for­ry­gen­de. Re­ge­rin­gen pøn­ser på nog­le re­for­mer, som helt sik­kert vil af­fø­de in­ter­es­san­te po­li­ti­ske slags­mål. For at Løk­kes re­form-pud­s­le­spil kan la­eg­ges, så vil det kra­e­ve, at par­ti­er­ne er pa­ra­te til at slu­ge ka­me­ler, for at an­dre kan få po­ka­ler – og til gen­ga­eld slu­ge an­dre ka­me­ler. En ting er sik­kert, der bli­ve be­hov for no­get at skyl­le al­le de tal og ka­me­ler ned med. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

El­ler sagt på po­pu­la­er-dansk, sko­vs­neg­len skal slu­ges, før man kan kom­me med i hu­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.