For­ske­re ad­va­rer mod ny su­per­bak­te­rie

BT - - NYHEDER -

INFEKTION For før­ste gang no­gen­sin­de har for­ske­re fun­det en per­son, der er ba­e­rer af en så­kaldt su­per­bak­te­rie, der in­de­hol­der et sa­er­ligt gen, som kan be­ty­de, at an­ti­bi­o­ti­ka kan mi­ste sin ef­fekt. Det er en 49-årig kvin­de fra del­sta­ten Penn­sylva­nia i USA, der er ba­e­rer af bak­te­ri­en med det re­si­sten­te gen mcr-1, skri­ver den ame­ri­kan­ske avis The Was­hin­g­ton Post på bag­grund af et nyt stu­die fra USA’s Cen­ter for Syg­doms­fore­byg­gel­se, CDC. For­sker­ne bag er be­kym­re­de for det nye fund:

»Det her vi­ser os, at vi snart er nå­et til vejs en­de for an­ti­bi­o­ti­ka. Det kan be­ty­de, at vi vil se pa­tien­ter, som vi ik­ke kan be­hand­le for selv den mest simp­le urin­vejs­in­fek­tion,« si­ger Tom Fri­e­den, chef for CDC, til avi­sen. En akut trus­sel Selv den hår­de­ste form for pe­ni­cil­lin, så­kaldt co­li­stin, kan su­per­bak­te­ri­en mod­stå. Det be­ty­der, at 50 pct. af de pa­tien­ter, der bli­ver smit­tet, vil bli­ve dra­ebt. CDC har kaldt ud­bre­del­sen af dis­se bak­te­ri­er for den mest aku­t­te trus­sel mod ame­ri­ka­ner­nes sund­hed, og her­hjem­me er for­sker­ne og­så be­kym­re­de.

Det forta­el­ler Hans Jør­gen Kol­mos, pro­fes­sor og forsk­nings­le­der ved Kli­nisk Mikro­bi­o­lo­gi ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, til Jyl­lands-Po­sten. Han fryg­ter, at be­hand­lin­gen af be­ta­en­del­ser vil bli­ve sat 100 år til­ba­ge: Det her vi­ser os, at vi snart er nå­et til vejs en­de for an­ti­bi­o­ti­ka. Det kan be­ty­de, at vi vil se pa­tien­ter, som vi ik­ke kan be­hand­le for selv den mest simp­le urin­vejs­in­fek­tion

»Hvis det­te gen bli­ver ud­bredt i den ty­pe bak­te­ri­er, så har vi ik­ke no­get at be­hand­le den med. Det­te sce­na­rie har vi al­drig va­e­ret ta­et­te­re på med det­te fund. Vi be­va­e­ger os over i en post-an­ti­bi­o­tisk ae­ra, hvor man me­re el­ler min­dre skal be­hand­le per­so­ner, som man gjor­de det før i ti­den med an­ti­bi­o­ti­ka,« si­ger han. Ska­er ned på an­ti­bi­o­ti­ka Han op­for­drer der­for til, at det dan­ske sund­heds­va­e­sen ska­e­rer ned på for­bru­get af an­ti­bi­o­ti­ka. For selv­om for­bru­get i for­hold til re­sten af ver­den lig­ger på et lavt ni­veau, er det al­li­ge­vel ste­get med 30 pct. over de se­ne­ste 10 år. Det be­ty­der, at fle­re er i ri­si­ko for at ud­vik­le re­si­stens over for me­di­ci­nen. Sam­ti­dig op­for­drer han til, at land­bru­get og­så sa­en­ker for­bru­get:

Indtil nu er der ik­ke no­get, man kan gø­re for at for­hin­dre su­per­bak­te­ri­en i at spre­de sig. AN­TI­BI­O­TI­KA An­ti­bi­o­ti­ka er me­di­cin, der be­ka­em­per bak­te­ri­er uden at an­gri­be men­ne­ske­krop­pens cel­ler. Nog­le ty­per an­ti­bi­o­ti­ka vir­ker ved at ha­em­me op­byg­gel­sen af bak­te­ri­er­nes cel­le­va­eg, an­dre for­hin­drer bak­te­ri­er­ne i at vok­se. Hvis du har symp­to­mer på al­vor­li­ge­re in­fek­tio­ner som lun­ge­be­ta­en­del­se el­ler me­nin­gi­tis, vil be­hand­ling med an­ti­bi­o­ti­ka of­test va­e­re nød­ven­dig. I vis­se til­fa­el­de kan man ud­vik­le re­si­stens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.