Gry vil genop­li­ve 80er-ener­gi­en

BT - - KULTUR -

MU­SIK Klo­den har dre­jet man­ge gan­ge, si­den Gry Meil­strup Jo­han­sen som 17-årig sang og re­je­hop­pe­de sig til sej­ren i Dansk Me­lo­di Grand Prix i 1983. Si­den fik hun bå­de in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re i Tys­kland, mas­ser af spil­lejob i Dan­mark og en søn i 1998, som hun kvit­te­de mu­sik­ken for at va­e­re hos. Men nu er søn­nen fyldt 18 år, og der­for er san­ge­r­in­den klar til at gi­ve mu­sik­ken end­nu et skud. Hun har net­op ud­gi­vet sin før­ste sing­le i fem år - og den hol­der fast i de fir­ser­to­ner, hun for før­ste gang op­t­rå­d­te med i ’Klo­den dre­jer’.

»Den­gang i 80er­ne var der ba­re po­si­tiv ener­gi i mu­sik­ken, som man blev i godt hu­mør af. Det tror jeg, folk vil kun­ne gen­ken­de, når de lyt­ter, og den ener­gi pas­ser sta­dig godt til mig,« si­ger den nu 51-åri­ge Gry Meil­strup Jo­han­sen. Ik­ke uden Keld Heick ’Kom og kys mig’, hed­der det ny ud­spil, som hun har skre­vet i sam­ar­bej­de med sin mand Per Meil­strup og grand­prix-kory­fa­e­et Keld Heick. Og det er be­stemt ik­ke til­fa­el­di­ge sam­ar­bejds­part­ne­re, for­kla­rer san­ge­ren. Hun ved nem­lig, at de kan gi­ve san­gen det tvist, som hen­des fans hå­ber på.

»Jeg har i man­ge år tur­ne­ret rundt i lan­det med et grand­prixs­how, hvor pu­bli­kum har ef­ter­s­purgt nye san­ge fra mig, og isa­er at det skul­le va­e­re i den gam­le 80er­stil. Så for mig er det her som at ven­de til­ba­ge til der, hvor det he­le be­gynd­te,« si­ger hun.

’Kom og kys mig’ er den før­ste sing­le fra Gry Meil­strup Jo­han­sen si­den 2011. Sidst, hun ud­gav et al­bum i Dan­mark, var i 1989, men nu ar­bej­der hun på at sam­le si­ne nye sing­ler for at ud­gi­ve dem som et sam­let al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.