Bi­ler Din bil foru­re­ner me­re i dår­ligt vejr

BT - - BILER -

UDSTØDNING SE­NE­STE NYT er til­stra­ek­ke­lig høj. Det be­ty­der, at bi­ler­ne på de eu­ro­pa­ei­ske ve­je fak­tisk en stor del af ti­den foru­re­ner langt over det til­lad­te, for­di vi ge­ne­relt har me­re koldt og gråt vejr end lu­ne som­mer­da­ge.

Pro­ble­met er, at bi­ler­ne sag­tens kan god­ken­des i den nu­va­e­ren­de New Eu­ro­pe­an Dri­ving Cyc­le (NEDC)-test, som be­står af en ra­ek­ke la­bo­ra­to­ri­e­test.

Bil­fa­brik­ker­ne må nem­lig godt i nog­le få til­fa­el­de de­ak­ti­ve­re sy­ste­mer­ne, og det er alt­så de hul­ler, som bil­pro­du­cen­ter­ne ud­nyt­ter i høj grad.

»Dis­se bil­mo­to­rer er top­tu­net ned til mind­ste de­tal­je for at be­stå dis­se test, men te­ste­ne er langt fra vir­ke­lig­he­den, og der­for på­vir­ker bi­ler­ne mil­jø­et og kli­ma­et me­re end for­ven­tet. Vi hå­ber, det bli­ver li­ge­som i USA, hvor sta­ten stil­ler må­le­fa­ci­li­te­ter til rå­dig­hed, og så skal bil­pro­du­cen­ter­ne be­ta­le til en fa­el­les kas­se for at bru­ge dis­se, så de ik­ke kan gå og la­ve af­ta­ler med pri­va­te la­bo­ra­to­ri­er,« si­ger Tor­ben Lund Kudsk, der er af­de­lings­chef i Øko­no­misk Po­li­tisk se­kre­ta­ri­at i FDM, til hjem­mesi­den Alt­omva­re­bi­ler.dk. Fle­re ty­per sny­desoftwa­re Han un­drer sig over, hvor godt mil­jøud­sty­ret på mo­der­ne bi­ler i vir­ke­lig­he­den fun­ge­rer, når tem­pe­ra­tu­ren her­hjem­me er un­der 10 gra­der ca. halv­de­len af året.

Iføl­ge in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Trans­port & En­viron­ment er der iden­ti­fi­ce­ret fle­re ty­per sny­desoftwa­re el­ler ’ma­ni­pu­la­tions­a­n­ord­nin­ger’, der re­gi­stre­rer for­skel­li­ge pa­ra­me­tre for at aen­dre drif­ten af de emis­sions­be­gra­en­sen­de sy­ste­mer.

Der er den om­tal­te ’ther­mal win­dow’-en­hed, der sluk­ker for sy­ste­mer­ne i koldt vejr.

’Hot re­start’ slår sy­ste­mer­ne fra, hvis mo­to­ren al­le­re­de er varm – i NEDC-te­sten skal mo­to­ren va­e­re kold.

Den tred­je funk­tion er Fi­at mista­enkt for at bru­ge, for det er kom­met frem, at de­res to-li­ters di­e­sel­mo­tor i 500X sluk­ker for emis­sions­sy­ste­mer­ne ef­ter 22 mi­nut­ter, hvil­ket er pra­e­cis to mi­nut­ter la­en­ge­re, end NEDC-te­sten va­rer.

Iføl­ge Trans­port & En­viron­ment er den eu­ro­pa­ei­ske lov­giv­ning ik­ke streng nok.

Det for­kla­rer Julia Po­li­sca­nova, der er luft­kva­li­tets­ma­na­ger hos in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen.

»Op­da­gel­sen i Eu­ro­pa af tre nye ma­ni­pu­la­tions­a­n­ord­nin­ger, ud­over Volkswa­gen-sa­gen, bør føl­ges op med me­re om­fat­ten­de un­der­sø­gel­ser, så vi kan tvin­ge bil­pro­du­cen­ter til at be­ken­de kulør med hen­syn til de­res stra­te­gi­er om emis­sions­ud­styr. Der er og­så be­hov for bin­den­de og stren­ge­re EU-ret­nings­linjer for na­tio­na­le test­myn­dig­he­der om brug af und­ta­gel­ser fra ma­ni­pu­la­tions­a­n­ord­nin­ger. I USA er det kun til­ladt at de­ak­ti­ve­re emis­sions­ud­sty­ret ved tem­pe­ra­tu­rer un­der -3 gra­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.